Jarosław Cezary Słabiński – Organizacja wycieczek szkolnych – zadania dyrektora

Wśród wielu regulacji obowiązujących w szkole muszą być także te dotyczące organizacji wycieczek szkolnych. Wynikają one z przepisów prawa. Jakie formy przybierają organizowane w szkole krajoznawstwo i turystyka oraz związane z nimi zadania dyrektora przedstawia w zamieszczonym artykule Jarosław Cezary Słabiński. Przypomina także, jakie obowiązkowe dokumenty należy przygotować przed wyjazdem z uczniami oraz podaje wykaz […]

Andrzej Matusiewicz – Innowacje pedagogiczne – formalności krok po kroku

„Od 1 września 2017 roku innowacyjność stała się integralnym elementem działalności szkoły/placówki i została wpisana do ustawy. Tak więc szkoła/placówka prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i innowacyjną” – pisze Andrzej Matusiewicz, a następnie przedstawia kolejne działania nauczyciela prowadzące do opracowania i wdrożenia innowacji. Określa też, jakie kroki, związane z działalnością innowacyjną, należy podjąć w szkole […]

Andrzej Matusiewicz – Głosowanie jawne i tajne w regulaminach rad pedagogicznych

Organizację i przebieg posiedzeń rady pedagogicznej opisuje jej regulamin. Szczególnie istotny jest tryb podejmowania przez radę pedagogiczną uchwał. Andrzej Matusiewicz w poniższym artykule wyjaśnia, jakie zapisy powinny znaleźć się w regulaminie, by uchwała została podjęta w sposób zgodny z prawem i podaje propozycje takich zapisów. Andrzej Matusiewicz – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w […]

Lidia Kłoczko – Kompleksowe, zewnętrzne, procesowe… czyli jakie?

„Kompleksowe, zewnętrzne, procesowe… czyli jakie?” Prowadzone od kilku lat wspomaganie rozwoju szkół i placówek niejedno ma imię. Artykuł Lidii Kłoczko prezentuje istotę procesu, jego etapy oraz wskazywane przez uczestników efekty. Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel konsultant. Prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, oceniania osiągnięć uczniów, ewaluacji […]