DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W SZKOŁACH / PRZEDSZKOLACH

Zgodnie z naszym systemem zapewniania jakości odpowiadamy na Państwa potrzeby.
W I półroczu roku szkolnego 2022/2023 proponujemy następującą tematykę doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie szkoły/przedszkola.

Prosimy o pobranie formularza i przesłanie wypełnionego e-mailem lub pocztą tradycyjną na adres Centrum – formularz do pobrania

TEMATYKA DOSKONALENIA:

Jan Bielecki
 • Metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole – 3 godz.
 • Działania szkoły w pracy z uczniem zdolnym – 3 godz.
 • O twórczym myśleniu i motywacji na lekcji – 3 godz.
 • Jak skutecznie porozumiewać się z uczniami oraz kształtować właściwe nawyki komunikacyjne? – 3 godz.
 • Kompetencje kluczowe – jak je rozwijać w połączeniu z podstawą programową? – 3 godz.
 • Metody aktywizujące w praktyce szkolnej – 3 godz.

Justyna Bober
 • MS Teams dla ucznia i nauczyciela – 3 godz.
 • Odwrócona klasa jako model nauczania – 3 godz.
 • Ocenianie i informacja zwrotna – czy da się uczyć bez ocen? – 3 godz.
 • Canva w szkole i przedszkolu – od plakatu do współpracy – 3 godz.
 • Jak przygotować szkolny escape room? – 3 godz.

Joanna Kalejta
 • Współpraca z pracodawcami a rola doradcy zawodowego – 3 godz.
 • Fundusze europejskie dla szkół – 4 godz.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły/placówki w regionie – 4 godz.

dr Dorota Koncewicz
 • Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze – 2 godz.
 • Uzależnienia w szkole – 3 godz.
 • Współpraca z rodzicami – 2 godz.
 • Rozwój osobisty nauczyciela – 2 godz.

Jolanta Kubrak
 • Egzamin ósmoklasisty 2022. Dlaczego analiza jego wyników potrzebna jest wszystkim nauczycielom? – 2 godz.
 • Proste sposoby na zwiększenie efektywności uczenia się – 3 godz.
 • Sposób na czytanie – działania uczniów oparte o literaturę dla dzieci i młodzieży. W ramach szkolenia 30-minutowa prelekcja dla rodziców nt. wpływu czytania z dzieckiem na jego rozwój osobowy i intelektualny – 3 godz.

Andrzej Matusiewicz
 • Ceremoniał szkolny – 2 godz.
 • Innowacje w szkole – 2 godz.
 • Sytuacje kryzysowe w szkole – 2 godz.

dr Jarosław Schabieński
 • Wychowanie w oparciu o upamiętnienia patriotyczne w okolicy szkoły – 3 godz.
 • Organizacja gier szkolnych – 3 godz.
 • Budowanie przez szkołę wspólnego kodu kulturowego poprzez symbole, znaki, teksty i muzykę – 3 godz.

Jarosław Cezary Słabiński
 • Jak kształtować właściwe postawy – 2 godz.
 • Organizacja wycieczek szkolnych – 2 godz.
 • Aplikacje w Internecie do wykorzystania na lekcji – 3 godz.
 • Jak wykorzystywać smartfon i tablet na lekcji – rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – 3 godz.
 • Sposoby zapobiegania cyberprzemocy – 2 godz.

Joanna Stabińska
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2 godz.

Andrzej Staszczyk
 • Budowa i realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego – 4 godz.
 • Wykorzystanie aplikacji chmurowych do podnoszenia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego – 4 godz.
 • Wspieranie nauczycieli szkół branżowych. Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w szkole – 5 godz.
 • Ewaluacja pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych – 4 godz.
 • Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu” – 3 godz.
 • Szkolny system zapobiegania i reagowania na skutki cyberprzemocy – 3 godz.
 • Działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom – 2 godz.
 • Warto rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat cyberprzemocy – 2 godz.
 • Bezpieczeństwo w Internecie i ochrona danych osobowych (szkolenie i lekcja otwarta) – 3 godz.
 • Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora interaktywnego – 15 godz.

EDUKATORZY CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

Ładowanie…