Rok szkolny 2017/2018

Cele:

 • przedstawienie najnowszych badań naukowych w dziedzinie historii, zwłaszcza XX wieku,
 • przygotowanie nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej,
 • obraz współczesności w kontekście wydarzeń historycznych.

Adresaci: nauczyciele historii, wszyscy zainteresowani nauczyciele.

Autor: dr Jarosław Schabieński

Cele:

 • przeanalizowanie zadań nauczyciela polonisty wynikających z nowej podstawy programowej,
 • przedstawienie propozycji metodycznych realizacji treści nowej podstawy programowej z zakresu kształcenia literackiego i kulturowego, kształcenia językowego oraz teorii literatury.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej.

Informacje o programie:

 • można wziąć udział we wszystkich formach doskonalenia oferowanych w programie lub w wybranych,
 • możliwa jest realizacja wybranych form programu dla określonej, stałej grupy nauczycieli, np. z terenu gminy, miasta lub powiatu – zajęcia będą organizowane wówczas na terenie danej gminy, miasta lub powiatu.

Autor: Jolanta Kubrak

Cele:

 • wspomaganie szkół w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych,
 • wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w organizacji i zarządzaniu biblioteką szkolną,
 • prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej promującej czytelnictwo.

Jest to kontynuacja programu realizowanego w poprzednim semestrze.

Obejmuje metody pracy z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i praktyczne wykorzystanie narzędzi z zakresu TIK.

Cele:

 • promowanie nowego podejścia do zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych,
 • rozwijanie umiejętności algorytmicznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • upowszechnianie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie TIK.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Autorzy: Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

Uwaga: istnieje możliwość uczestniczenia w wybranych szkoleniach.

Cel: Podniesienie jakości i efektów kształcenia zawodowego w szkołach województwa podlaskiego.

Adresaci:

 • kadra kierownicza szkół kształcenia zawodowego,
 • nauczyciele kształcenia zawodowego.

Autor: Krystyna Osakowicz

Konkurs ma na celu uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, wzmacnianie postaw patriotycznych oraz podkreślenie roli niepodległości jako kluczowej wartości dla społeczeństwa polskiego.

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek z terenu województwa podlaskiego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

 • scenariusz lekcji wychowawczej lub cykl scenariuszy poświęconych stuleciu Niepodległej,
 • scenariusz uroczystości szkolnej poświęconej stuleciu Niepodległej,
 • projekt edukacyjny poświęcony stuleciu Niepodległej.

Wymagania formalne:

Opis lekcji/uroczystości/projektu w wersji elektronicznej w formacie WORD, czcionka 12, odstęp 1,5, grafika w formacie .jpg. Powinien on zawierać: temat, cele, materiały niezbędne do realizacji, czas trwania, miejsce realizacji oraz opis przebiegu lekcji/uroczystości/projektu. Materiały pomocnicze powinny stanowić załącznik do opisu lekcji/uroczystości/projektu. Opis w wersji elektronicznej należy przesłać na adres Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Regulamin konkursu zostanie przesłany do szkół w lutym br. oraz opublikowany na stronie internetowej Centrum.

Kryteria oceny lekcji/uroczystości/projektu:

 • spełnienie wymagań formalnych,
 • realizacja celów edukacji patriotycznej,
 • atrakcyjność zaproponowanych form pracy,
 • możliwość realizacji scenariusza w warunkach szkolnych.

Termin nadsyłania prac: do 15 czerwca 2018 r.

Rok szkolny 2018/2019

W podstawie programowej określono, że kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu m.in. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnego, rozwijającego się społeczeństwa działającego na rzecz gospodarki opartej na wiedzy, proponujemy program Warto eksperymentować, w którym uczestnictwo pozwoli na podniesienie umiejętności w zakresie kształtowania i doskonalenia kluczowych kompetencji uczniów.

Celami programu są:

 • kształtowanie kompetencji kluczowej – uczenia się przez doświadczanie i eksperymentowanie,
 • nabywanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi,
 • ukierunkowanie działań nauczycieli na świadome nawiązywanie w pracy z uczniem
  do zjawisk zachodzących w jego otoczeniu,
 • doskonalenie umiejętności poszukiwania, porządkowania, krytycznej analizy oraz wykorzystania informacji z różnych źródeł,
 • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Autorzy: Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

Cele programu:

 • promowanie kreatywnego podejścia do zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych,
 • rozwijanie umiejętności myślenia komputacyjnego,
 • doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie TIK.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Autorzy: Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

Specyfiką nauczania religii w szkole jest to, że odbywa się ono w oparciu o programy opracowane i zatwierdzone przez właściwe władze kościołów i związków wyznaniowych.

8 czerwca 2018 r., podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, została przyjęta nowa Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (PPK). Wchodzi ona w życie 1 września 2019 r. wraz z nowym programem nauczania religii.

Treści Podstawy zostały skorelowane z treściami innych przedmiotów szkolnych, uwzględniają również dynamikę przemian współczesnego polskiego społeczeństwa.

Program, uwzględniając zmiany w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, skoncentruje się na nowatorskim prowadzeniu lekcji religii, z wykorzystaniem konkretnych metod pracy z uczniem oraz będzie próbą odpowiedzi na potrzeby nauczycieli religii.

Cele programu:

 • przygotowanie do wdrażania nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce,
 • doskonalenie umiejętności przygotowania lekcji religii pod względem metodycznym, formalnym i merytorycznym,
 • wykorzystywanie w warsztacie pracy nauczyciela religii nowoczesnych technologii.

Adresaci: nauczyciele religii

Autor programu: Grzegorz Kalejta

W centrum procesu edukacyjnego powinien być uczeń i jego indywidualne potrzeby. Różnorodność uczniów stwarza potrzebę optymalizowania oferty edukacyjnej, dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Zadaniem nauczycieli powinno być takie dostosowanie metod i form kształcenia, aby w jak największym stopniu zminimalizować braki wynikające z organicznych możliwości uczniów, a jednocześnie rozwijać te talenty, które pozwolą na osiągnięcie sukcesu. Warto do tego wykorzystać możliwości, jakie oferuje nam współczesna technologia, w tym możliwości platformy edukacyjnej.

Cele programu:

 • przeanalizowanie zadań nauczyciela pracującego z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • przybliżenie metod i form pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • przedstawienie e-nauczania jako sposobu wzbogacenia zestawu metod i form pracy,
 • przygotowanie nauczycieli do wykorzystania platformy edukacyjnej do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Adresaci: nauczyciele pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Liczba godzin: 20

Autorzy programu: Joanna Stabińska, Jarosław Cezary Słabiński

Informacje o realizacji programie:

 • program należy realizować w całości,
 • możliwa jest realizacja programu dla grupy nauczycieli z wybranej szkoły.

Jest to kontynuacja programu realizowanego w ubiegłym roku szkolnym.

Cele programu:

 • wspomaganie szkół w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych,
 • wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w organizacji i zarządzaniu biblioteką szkolną,
 • prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej promującej czytelnictwo.

Adresaci:

 • nauczyciele bibliotekarze,
 • nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych,
 • uczniowie (klasy szkolne z opiekunami).