Rok szkolny 2020/2021

Klub Dyrektora
Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek
Cel ogólny: Wzbogacanie i doskonalenie kompetencji zawodowych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek.
Cele szczegółowe:
 • poznawanie nowości i zmian prawa oświatowego,
 • ćwiczenie umiejętności kierowniczych, np. opracowywanie i stosowanie ceremoniału szkolnego,
 • poznawanie dobrych praktyk w zakresie:
  • pracy z uczniem zdolnym,
  • organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • współpracy z rodzicami,
  • organizacji zajęć pozalekcyjnych,
 • poszerzanie wiedzy o funkcjonowaniu szkół za granicą.

Na program składają się:

 • konferencja i seminarium w Centrum Edukacji Nauczycieli Suwałkach,
 • jednodniowy wyjazd szkoleniowy do jednej ze szkół na Suwalszczyźnie
  (przeniesiony z powodu zagrożenia epidemiologicznego),
 • dwudniowy wyjazd do szkół na Litwie (przeniesiony z powodu zagrożenia epidemiologicznego).
Autor: Andrzej Matusiewicz
Program Biblioteki Pedagogicznej w CEN w Suwałkach – PODLASKIE CZYTA
Cele ogólne:
 • popularyzacja czytelnictwa,
 • zwrócenie uwagi na bogactwo literatury polskiej i potrzebę dbałości o polszczyznę,
 • wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury,
 • wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.
Cele szczegółowe:
 • popularyzowanie fundamentalnego w polskiej kulturze narodowej dzieła Juliusza Słowackiego „Balladyna”,
 • integracja środowiska lokalnego wokół idei wspólnego czytania,
 • kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i postaw patriotycznych,
 • rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką,
 • promowanie kultury żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
 • rozbudzanie wyobraźni i kreatywności,
 • kształtowanie pożądanych zachowań i postaw społecznych,
 • kształtowanie umiejętności twórczego opowiadania,
 • rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi,
 • wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w organizacji i zarządzaniu biblioteką szkolną,
 • promowanie nowych technologii służących popularyzacji czytelnictwa,
 • doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji.
Adresaci:
 • nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych,
 • nauczyciele bibliotekarze,
 • uczniowie (klasy szkolne oraz oddziały przedszkolne z opiekunami).
Działania:
 • Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego – 5 września 2020 r.,
 • Ogólnopolska akcja Noc bibliotek „Klimat na czytanie” – 10 października 2020 r.,
 • Konkurs czytelniczy „Mistrz pięknego czytania”,
 • Ogólnopolska akcja Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2021 r.,
 • Akcja Lato 2021 z Biblioteką Pedagogiczną CEN w Suwałkach,
 • warsztaty, seminaria, szkolenia, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

 

 

 

Uczniowie ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej
Adresaci: nauczyciele, nauczyciele wspomagający oraz inni specjaliści pracujący z uczniami ze spektrum autyzmu
Cel ogólny:
Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.
Cele szczegółowe:
 • Uaktualnienie wiedzy na temat uczniów ze spektrum autyzmu.
 • Zapoznanie ze skutecznymi metodami nauki, pracy i terapii.
 • Uzyskanie propozycji praktycznych rozwiązań do pracy z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
 • Wypracowanie skutecznych sposobów rozwiązywania problemów w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauczycielami i specjalistami pracującymi z uczniami ze spektrum autyzmu.
 • Stworzenie grupy wsparcia nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu.

Realizacja programu pomyślana jest jako cykl spotkań, warsztatów oraz uczestnictwa w zajęciach z uczniami ze spektrum autyzmu.

Proponowana tematyka spotkań:
 • Charakterystyka uczniów ze spektrum autyzmu. Klasyfikacja, diagnoza.
 • Najczęściej stosowane metody pracy i terapii.
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu a funkcjonowanie w szkole. Trudności komunikacyjne i językowe. Zaburzenia percepcyjno-motoryczne, poznawcze i integracji sensorycznej.
 • Specyficzne zainteresowania. Czynności rutynowe. Zachowania trudne.
 • Metody behawioralne w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.
 • Organizacja pracy na terenie szkoły. Organizacja zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Metody pracy w szkole. Integracja z rówieśnikami.
 • Współpraca z rodzicami.
 • Obserwacja i analiza zajęć z uczniami ze spektrum autyzmu.

Zakłada się realizację programu w ramach sieci współpracy i samokształcenia na comiesięcznych spotkaniach w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach (seminaria, konferencja) lub Niepublicznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach (warsztaty i obserwacje zajęć).

Autor programu: Dorota Koncewicz

Rok szkolny 2019/2020

Klub Dyrektora
Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek
Cel ogólny: Wzbogacanie i doskonalenie kompetencji zawodowych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek.
Cele szczegółowe:
 • poznawanie nowości i zmian prawa oświatowego,
 • ćwiczenie umiejętności kierowniczych, np. organizacja, prowadzenie i dokumentowanie posiedzeń rad pedagogicznych,
 • poznawanie dobrych praktyk w zakresie: pracy z uczniem zdolnym, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy z rodzicami, organizacji zajęć pozalekcyjnych,
 • poszerzanie wiedzy o funkcjonowaniu innych szkół w kraju i za granicą.

Na cały program składają się:

 • dwie konferencje i seminarium w Centrum Edukacji Nauczycieli Suwałkach,
 • jednodniowy wyjazd szkoleniowy do dwóch szkół w powiecie białostockim i monieckim,
 • cztery jednodniowe wyjazdy do czterech szkół na Suwalszczyźnie,
 • dwudniowy wyjazd do szkół na Litwie.

Cele programu realizowane są głównie poprzez wizyty studyjne.

Autor: Andrzej Matusiewicz
Katecheza szkolna w nurcie przemian we współczesnym świecie
Adresaci: nauczyciele religii
Cel ogólny: Wdrażanie Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz jej praktyczne zastosowanie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Cele szczegółowe:
 • praktyczne zapoznanie z koncepcją i treściami oraz wdrażanie Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce;
 • nabycie umiejętności praktycznego stosowania w pracy nauczyciela religii nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • doskonalenie umiejętności przygotowania lekcji religii pod względem metodycznym, formalnym i merytorycznym (szczególnie z wykorzystaniem „Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach”).
Autor programu: Grzegorz Kalejta
Rozwijanie kompetencji czytelniczych ucznia
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze oraz zainteresowani tematyką na każdym etapie edukacyjnym.
Cel ogólny: Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu twórczych umiejętności, kreatywnego myślenia, rozbudzania ciekawości poznawczej z wykorzystaniem literatury dla dzieci i młodzieży.
Cele szczegółowe:

Nauczyciel:

 • skonstruuje program edukacyjny wzmacniający aktywność czytelniczą uczniów, jak również motywację do uczenia się,
 • zna skuteczne, nowatorskie rozwiązania metodyczne wzbogacające proces nauczania w obszarze edukacji czytelniczej,
 • potrafi wykorzystać wyniki ewaluacji pracy własnej do rozwoju kompetencji metodycznych, merytorycznych i wychowawczych na rzecz ucznia, szkoły oraz własnego warsztatu pracy.
Autor programu: Barbara Radziszewska
Szachy dla edukacji – edukacja dla szachów
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Celem ogólny: Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia szachowych zajęć edukacyjnych w przedszkolach i szkołach oraz doskonalenie umiejętności szachowych i metodycznych.
Cele szczegółowe:
 • nauka gry w szachy nauczycieli przedszkoli i szkół oraz doskonalenie tej gry,
 • przedstawienie propozycji metodycznych wspomagających poprzez szachy edukację matematyczną,
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w celu rozwijania umiejętności kluczowych uczniów, w tym czytania ze zrozumieniem, uczenia się i umiejętności cyfrowych oraz integracji, umiejętności wygrywania i przegrywania, gry fair play.
Autor: Grzegorz Wilczyński
Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach szkołom
Adresaci:
 • nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych,
 • nauczyciele bibliotekarze,
 • uczniowie (klasy szkolne oraz oddziały przedszkolne z opiekunami).
Cel ogólny: Wspomaganie szkół w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.
Cele szczegółowe:
 • wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w organizacji i zarządzaniu biblioteką szkolną,
 • prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej promującej czytelnictwo,
 • wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej,
 • doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji.

Rok szkolny 2018/2019

Wiosna Nowych Technologii z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – to program składający się z cyklu lekcji otwartych z różnych przedmiotów z wykorzystaniem tablic i ekranów interaktywnych oraz cyklu szkoleń i zajęć warsztatowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół
Cele:
 • wykorzystanie aplikacji w „chmurze” do realizacji treści nowej podstawy programowej w zakresie wykorzystania technologii do komunikowania się w procesie uczenia się i współpracy z uczniami, wymiany pomysłów i doświadczeń,
 • wykorzystywanie nowych technologii do wzbogacania i przekazywania wiedzy oraz rozwijania kreatywności uczniów,
 • wykorzystanie aplikacji do realizacji treści nowej podstawy programowej w zakresie dostosowania sposobu sprawdzania i oceniania wiedzy (metody, formy sprawdzania),
 • tworzenie quizów i gier edukacyjnych z wykorzystaniem smartfonów i tabletów, umożliwiające mobilizowanie uczniów do działania oraz zwiększanie ich zaangażowania podczas nauki,
 • prezentacja efektów pracy sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych,
 • tworzenie materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Autorzy: Karol Górski, Grzegorz Kalejta, Danuta Moroz, Jarosław Cezary Słabiński, Andrzej Staszczyk

W podstawie programowej określono, że kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu m.in. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnego, rozwijającego się społeczeństwa działającego na rzecz gospodarki opartej na wiedzy, proponujemy program Warto eksperymentować, w którym uczestnictwo pozwoli na podniesienie umiejętności w zakresie kształtowania i doskonalenia kluczowych kompetencji uczniów.

Cele programu:

 • kształtowanie kompetencji kluczowej – uczenia się przez doświadczanie i eksperymentowanie,
 • nabywanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi,
 • ukierunkowanie działań nauczycieli na świadome nawiązywanie w pracy z uczniem
  do zjawisk zachodzących w jego otoczeniu,
 • doskonalenie umiejętności poszukiwania, porządkowania, krytycznej analizy oraz wykorzystania informacji z różnych źródeł,
 • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Autorzy: Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

Cele programu:

 • promowanie kreatywnego podejścia do zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych,
 • rozwijanie umiejętności myślenia komputacyjnego,
 • doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie TIK.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Autorzy: Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

Specyfiką nauczania religii w szkole jest to, że odbywa się ono w oparciu o programy opracowane i zatwierdzone przez właściwe władze kościołów i związków wyznaniowych.

8 czerwca 2018 r., podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, została przyjęta nowa Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (PPK). Wchodzi ona w życie 1 września 2019 r. wraz z nowym programem nauczania religii.

Treści Podstawy zostały skorelowane z treściami innych przedmiotów szkolnych, uwzględniają również dynamikę przemian współczesnego polskiego społeczeństwa.

Program, uwzględniając zmiany w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, skoncentruje się na nowatorskim prowadzeniu lekcji religii, z wykorzystaniem konkretnych metod pracy z uczniem oraz będzie próbą odpowiedzi na potrzeby nauczycieli religii.

Cele programu:

 • przygotowanie do wdrażania nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce,
 • doskonalenie umiejętności przygotowania lekcji religii pod względem metodycznym, formalnym i merytorycznym,
 • wykorzystywanie w warsztacie pracy nauczyciela religii nowoczesnych technologii.

Adresaci: nauczyciele religii

Autor programu: Grzegorz Kalejta

Jest to kontynuacja programu realizowanego w ubiegłym roku szkolnym.
Cele programu:

 • wspomaganie szkół w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych,
 • wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w organizacji i zarządzaniu biblioteką szkolną,
 • prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej promującej czytelnictwo.

Adresaci:

 • nauczyciele bibliotekarze,
 • nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych,
 • uczniowie (klasy szkolne z opiekunami).

Rok szkolny 2017/2018

Treści historyczne zawarte w podstawie programowej w kontekście najnowszych badań naukowych oraz programów nauczania i programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
Adresaci: nauczyciele historii, wszyscy zainteresowani nauczyciele
Cele:
 • przedstawienie najnowszych badań naukowych w dziedzinie historii, zwłaszcza XX wieku,
 • przygotowanie nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej,
 • obraz współczesności w kontekście wydarzeń historycznych.
Autor: dr Jarosław Schabieński
Cele:
 • przeanalizowanie zadań nauczyciela polonisty wynikających z nowej podstawy programowej,
 • przedstawienie propozycji metodycznych realizacji treści nowej podstawy programowej z zakresu kształcenia literackiego i kulturowego, kształcenia językowego oraz teorii literatury.
Adresaci: nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej

Informacje o programie:

 • można wziąć udział we wszystkich formach doskonalenia oferowanych w programie lub w wybranych,
 • możliwa jest realizacja wybranych form programu dla określonej, stałej grupy nauczycieli, np. z terenu gminy, miasta lub powiatu – zajęcia będą organizowane wówczas na terenie danej gminy, miasta lub powiatu.
Autor: Jolanta Kubrak
Cele:
 • wspomaganie szkół w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych,
 • wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w organizacji i zarządzaniu biblioteką szkolną,
 • prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej promującej czytelnictwo.
Adresaci:
 • nauczyciele bibliotekarze,
 • nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych,
 • uczniowie (klasy szkolne z opiekunami).

Jest to kontynuacja programu realizowanego w poprzednim semestrze.

Obejmuje metody pracy z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i praktyczne wykorzystanie narzędzi z zakresu TIK.

Cele:
 • promowanie nowego podejścia do zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych,
 • rozwijanie umiejętności algorytmicznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • upowszechnianie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie TIK.
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Autorzy: Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

Uwaga: istnieje możliwość uczestniczenia w wybranych szkoleniach.

Cel:

Podniesienie jakości i efektów kształcenia zawodowego w szkołach województwa podlaskiego.

Adresaci:
 • kadra kierownicza szkół kształcenia zawodowego,
 • nauczyciele kształcenia zawodowego.
Autor: Krystyna Osakowicz

W nowej, obowiązującej od września 2017 roku, podstawie programowej określono, że kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu m.in. rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnego, rozwijającego się społeczeństwa działającego na rzecz gospodarki opartej na wiedzy, proponujemy program Nie bójmy się eksperymentowania, który pozwala na podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania i doskonalenia najważniejszych umiejętności uczniów rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego.

Cele programu:
 • kształtowanie kompetencji kluczowej – uczenia się przez doświadczanie i eksperymentowanie,
 • nabywanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie,
 • upowszechnianie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • doskonalenie umiejętności poszukiwania, porządkowania, krytycznej analizy oraz wykorzystania informacji z różnych źródeł,
 • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Autorzy: Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk
Cele:
 • wykorzystanie aplikacji w „chmurze” do realizacji treści nowej podstawy programowej w zakresie wykorzystania technologii do komunikowania się w procesie uczenia się i współpracy z uczniami, wymiany pomysłów i doświadczeń,
 • wykorzystywanie nowych technologii do wzbogacania i przekazywania wiedzy oraz rozwijania kreatywności uczniów,
 • wykorzystanie aplikacji do realizacji treści nowej podstawy programowej w zakresie dostosowania sposobu sprawdzania i oceniania wiedzy (metody, formy sprawdzania),
 • tworzenie quizów i gier edukacyjnych z wykorzystaniem smartfonów i tabletów, umożliwiające mobilizowanie uczniów do działania oraz zwiększanie ich zaangażowania podczas nauki,
 • tworzenie materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • poznanie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i sposobów przeciwdziałania cyberprzemocy.
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Autor: Jarosław Cezary Słabiński

Mediacje w szkole / placówce jako narzędzie rozwiązywania konfliktów (edycja III)

Cel:
 • przygotowanie kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych do wykorzystania mediacji lub jej elementów w codziennej pracy oraz jako metody rozwiązywania konfliktów.
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Autor: Jan Bielecki
Pragnąc uczcić setną rocznicę odzyskania Niepodległości Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach opracowało program “CEN dla Niepodległej”.

Program będzie się składać z szeregu wydarzeń, których podsumowanie nastąpi na koniec roku 2018.

1) Wojewódzka Konferencja – „Rok Niepodległej – środowiska szkolne na rzecz uczczenia stulenia niepodległości”.
2) Wojewódzki Konkurs Metodyczny dla nauczycieli – Rok Niepodległości”:

Konkurs ma na celu uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, wzmacnianie postaw patriotycznych oraz podkreślenie roli niepodległości jako kluczowej wartości dla społeczeństwa polskiego.

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek z terenu województwa podlaskiego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

 • scenariusz lekcji wychowawczej lub cykl scenariuszy poświęconych stuleciu Niepodległej,
 • scenariusz uroczystości szkolnej poświęconej stuleciu Niepodległej,
 • projekt edukacyjny poświęcony stuleciu Niepodległej.

Regulamin konkursu zostanie przesłany do szkół w marcu br. oraz opublikowany na stronie internetowej Centrum.

Termin nadsyłania prac: połowa czerwca 2018.
3) Wydanie publikacji zawierającej nagrodzone w konkursie scenariusze lekcji, uroczystości szkolnych i projekty edukacyjne – październik 2018.
4) Wojewódzka Konferencja – „Środowiska edukacyjne na rzecz uczczenia rocznicy Niepodległej” – październik 2018.
5) Konferencja podsumowująca wydarzenia programu – grudzień 2018.