Rok szkolny 2017/2018

Cele:
 • przedstawienie najnowszych badań naukowych w dziedzinie historii, zwłaszcza XX wieku,
 • przygotowanie nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej,
 • obraz współczesności w kontekście wydarzeń historycznych.
Adresaci: nauczyciele historii, wszyscy zainteresowani nauczyciele
Autor: dr Jarosław Schabieński
Cele:
 • przeanalizowanie zadań nauczyciela polonisty wynikających z nowej podstawy programowej,
 • przedstawienie propozycji metodycznych realizacji treści nowej podstawy programowej z zakresu kształcenia literackiego i kulturowego, kształcenia językowego oraz teorii literatury.
Adresaci: nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej

Informacje o programie:

 • można wziąć udział we wszystkich formach doskonalenia oferowanych w programie lub w wybranych,
 • możliwa jest realizacja wybranych form programu dla określonej, stałej grupy nauczycieli, np. z terenu gminy, miasta lub powiatu – zajęcia będą organizowane wówczas na terenie danej gminy, miasta lub powiatu.
Autor: Jolanta Kubrak
Cele:
 • wspomaganie szkół w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych,
 • wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w organizacji i zarządzaniu biblioteką szkolną,
 • prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej promującej czytelnictwo.
Adresaci:
 • nauczyciele bibliotekarze,
 • nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych,
 • uczniowie (klasy szkolne z opiekunami).

Jest to kontynuacja programu realizowanego w poprzednim semestrze.

Obejmuje metody pracy z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i praktyczne wykorzystanie narzędzi z zakresu TIK.

Cele:
 • promowanie nowego podejścia do zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych,
 • rozwijanie umiejętności algorytmicznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • upowszechnianie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie TIK.
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Autorzy: Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

Uwaga: istnieje możliwość uczestniczenia w wybranych szkoleniach.

Cel:

Podniesienie jakości i efektów kształcenia zawodowego w szkołach województwa podlaskiego.

Adresaci:
 • kadra kierownicza szkół kształcenia zawodowego,
 • nauczyciele kształcenia zawodowego.
Autor: Krystyna Osakowicz

W nowej, obowiązującej od września 2017 roku, podstawie programowej określono, że kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu m.in. rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnego, rozwijającego się społeczeństwa działającego na rzecz gospodarki opartej na wiedzy, proponujemy program Nie bójmy się eksperymentowania, który pozwala na podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania i doskonalenia najważniejszych umiejętności uczniów rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego.

Cele programu:
 • kształtowanie kompetencji kluczowej – uczenia się przez doświadczanie i eksperymentowanie,
 • nabywanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie,
 • upowszechnianie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • doskonalenie umiejętności poszukiwania, porządkowania, krytycznej analizy oraz wykorzystania informacji z różnych źródeł,
 • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Autorzy: Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk
Cele:
 • wykorzystanie aplikacji w „chmurze” do realizacji treści nowej podstawy programowej w zakresie wykorzystania technologii do komunikowania się w procesie uczenia się i współpracy z uczniami, wymiany pomysłów i doświadczeń,
 • wykorzystywanie nowych technologii do wzbogacania i przekazywania wiedzy oraz rozwijania kreatywności uczniów,
 • wykorzystanie aplikacji do realizacji treści nowej podstawy programowej w zakresie dostosowania sposobu sprawdzania i oceniania wiedzy (metody, formy sprawdzania),
 • tworzenie quizów i gier edukacyjnych z wykorzystaniem smartfonów i tabletów, umożliwiające mobilizowanie uczniów do działania oraz zwiększanie ich zaangażowania podczas nauki,
 • tworzenie materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • poznanie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i sposobów przeciwdziałania cyberprzemocy.
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Autor: Jarosław Cezary Słabiński

Mediacje w szkole / placówce jako narzędzie rozwiązywania konfliktów (edycja III)

Cel:
 • przygotowanie kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych do wykorzystania mediacji lub jej elementów w codziennej pracy oraz jako metody rozwiązywania konfliktów.
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Autor: Jan Bielecki
Pragnąc uczcić setną rocznicę odzyskania Niepodległości Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach opracowało program “CEN dla Niepodległej”.

Program będzie się składać z szeregu wydarzeń, których podsumowanie nastąpi na koniec roku 2018.

1) Wojewódzka Konferencja – „Rok Niepodległej – środowiska szkolne na rzecz uczczenia stulenia niepodległości”.
2) Wojewódzki Konkurs Metodyczny dla nauczycieli – Rok Niepodległości”:

Konkurs ma na celu uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, wzmacnianie postaw patriotycznych oraz podkreślenie roli niepodległości jako kluczowej wartości dla społeczeństwa polskiego.

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek z terenu województwa podlaskiego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

 • scenariusz lekcji wychowawczej lub cykl scenariuszy poświęconych stuleciu Niepodległej,
 • scenariusz uroczystości szkolnej poświęconej stuleciu Niepodległej,
 • projekt edukacyjny poświęcony stuleciu Niepodległej.

Regulamin konkursu zostanie przesłany do szkół w marcu br. oraz opublikowany na stronie internetowej Centrum.

Termin nadsyłania prac: połowa czerwca 2018.
3) Wydanie publikacji zawierającej nagrodzone w konkursie scenariusze lekcji, uroczystości szkolnych i projekty edukacyjne – październik 2018.
4) Wojewódzka Konferencja – „Środowiska edukacyjne na rzecz uczczenia rocznicy Niepodległej” – październik 2018.
5) Konferencja podsumowująca wydarzenia programu – grudzień 2018.

Rok szkolny 2018/2019

Wiosna Nowych Technologii z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – to program składający się z cyklu lekcji otwartych z różnych przedmiotów z wykorzystaniem tablic i ekranów interaktywnych oraz cyklu szkoleń i zajęć warsztatowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Cele:
 • wykorzystanie aplikacji w „chmurze” do realizacji treści nowej podstawy programowej w zakresie wykorzystania technologii do komunikowania się w procesie uczenia się i współpracy z uczniami, wymiany pomysłów i doświadczeń,
 • wykorzystywanie nowych technologii do wzbogacania i przekazywania wiedzy oraz rozwijania kreatywności uczniów,
 • wykorzystanie aplikacji do realizacji treści nowej podstawy programowej w zakresie dostosowania sposobu sprawdzania i oceniania wiedzy (metody, formy sprawdzania),
 • tworzenie quizów i gier edukacyjnych z wykorzystaniem smartfonów i tabletów, umożliwiające mobilizowanie uczniów do działania oraz zwiększanie ich zaangażowania podczas nauki,
 • prezentacja efektów pracy sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych,
 • tworzenie materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Autorzy: Karol Górski, Grzegorz Kalejta, Danuta Moroz, Jarosław Cezary Słabiński, Andrzej Staszczyk

W podstawie programowej określono, że kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu m.in. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnego, rozwijającego się społeczeństwa działającego na rzecz gospodarki opartej na wiedzy, proponujemy program Warto eksperymentować, w którym uczestnictwo pozwoli na podniesienie umiejętności w zakresie kształtowania i doskonalenia kluczowych kompetencji uczniów.

Cele programu:

 • kształtowanie kompetencji kluczowej – uczenia się przez doświadczanie i eksperymentowanie,
 • nabywanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi,
 • ukierunkowanie działań nauczycieli na świadome nawiązywanie w pracy z uczniem
  do zjawisk zachodzących w jego otoczeniu,
 • doskonalenie umiejętności poszukiwania, porządkowania, krytycznej analizy oraz wykorzystania informacji z różnych źródeł,
 • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Autorzy: Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

Cele programu:

 • promowanie kreatywnego podejścia do zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych,
 • rozwijanie umiejętności myślenia komputacyjnego,
 • doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie TIK.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Autorzy: Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

Specyfiką nauczania religii w szkole jest to, że odbywa się ono w oparciu o programy opracowane i zatwierdzone przez właściwe władze kościołów i związków wyznaniowych.

8 czerwca 2018 r., podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, została przyjęta nowa Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (PPK). Wchodzi ona w życie 1 września 2019 r. wraz z nowym programem nauczania religii.

Treści Podstawy zostały skorelowane z treściami innych przedmiotów szkolnych, uwzględniają również dynamikę przemian współczesnego polskiego społeczeństwa.

Program, uwzględniając zmiany w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, skoncentruje się na nowatorskim prowadzeniu lekcji religii, z wykorzystaniem konkretnych metod pracy z uczniem oraz będzie próbą odpowiedzi na potrzeby nauczycieli religii.

Cele programu:

 • przygotowanie do wdrażania nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce,
 • doskonalenie umiejętności przygotowania lekcji religii pod względem metodycznym, formalnym i merytorycznym,
 • wykorzystywanie w warsztacie pracy nauczyciela religii nowoczesnych technologii.

Adresaci: nauczyciele religii

Autor programu: Grzegorz Kalejta

W centrum procesu edukacyjnego powinien być uczeń i jego indywidualne potrzeby. Różnorodność uczniów stwarza potrzebę optymalizowania oferty edukacyjnej, dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Zadaniem nauczycieli powinno być takie dostosowanie metod i form kształcenia, aby w jak największym stopniu zminimalizować braki wynikające z organicznych możliwości uczniów, a jednocześnie rozwijać te talenty, które pozwolą na osiągnięcie sukcesu. Warto do tego wykorzystać możliwości, jakie oferuje nam współczesna technologia, w tym możliwości platformy edukacyjnej.

Cele programu:

 • przeanalizowanie zadań nauczyciela pracującego z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • przybliżenie metod i form pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • przedstawienie e-nauczania jako sposobu wzbogacenia zestawu metod i form pracy,
 • przygotowanie nauczycieli do wykorzystania platformy edukacyjnej do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Adresaci: nauczyciele pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Liczba godzin: 20

Autorzy programu: Joanna Stabińska, Jarosław Cezary Słabiński

Informacje o realizacji programie:

 • program należy realizować w całości,
 • możliwa jest realizacja programu dla grupy nauczycieli z wybranej szkoły.

Jest to kontynuacja programu realizowanego w ubiegłym roku szkolnym.
Cele programu:

 • wspomaganie szkół w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych,
 • wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w organizacji i zarządzaniu biblioteką szkolną,
 • prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej promującej czytelnictwo.

Adresaci:

 • nauczyciele bibliotekarze,
 • nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych,
 • uczniowie (klasy szkolne z opiekunami).