WSPARCIE NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W PROWADZENIU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Uprzejmie informujemy, że w otwartym konkursie grantowym w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” został przyznany grant dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na szkolenia i doradztwo dla nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia zdalnej edukacji.
Czas trwania grantu: od 1 marca do 30 czerwca 2023 r.
Nazwa projektu
Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
Cel projektu
Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzącym zdalną edukację przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.
Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0008/20
Wartość projektu: 50 499 974,54 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 42 561 378,54 zł
Ładowanie…