Cele programu
Procesowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli:

– udzielanie szkołom i przedszkolom pomocy w diagnozowaniu ich potrzeb rozwojowych,

– udzielanie szkołom i przedszkolom wsparcia w procesie rozwoju jakościowego w zakresie zdiagnozowanych potrzeb.

Adresaci programu:

Program procesowego wspomagania rozwoju jest adresowany do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na terenie województwa podlaskiego. Szkolenia, warsztaty, kursy, konsultacje, zajęcia otwarte i edukacyjne organizowane i prowadzone są w szkole/przedszkolu zgłoszonych do wspomagania.

Realizacja programu:
 • Pisemne zgłoszenie szkoły/przedszkola przez dyrektora do wspomagania w roku szkolnym 2023/2024.
 • Pomoc nauczyciela konsultanta/bibliotekarza/doradcy metodycznego w przeprowadzeniu diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły/przedszkola.
 • Opracowanie planu rozwoju – oferty dedykowanej konkretnej szkole/przedszkolu.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, konsultacji, zajęć otwartych i edukacyjnych – pomoc nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, bibliotekarzy w realizacji działań prorozwojowych.
 • Wspólna ocena efektów rozwoju szkoły/przedszkola.
 • W ramach realizacji programu oferujemy uruchomienie sieci współpracy i samokształcenia, dedykowanych konkretnym grupom nauczycieli według zgłoszonych potrzeb.

Zasady wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w roku szkolnym 2023/2024:

 • Każda szkoła/przedszkole uczestnicząca w procesie wspomagania rozwoju szkoły, przekazuje do Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach kartę zgłoszenia do udziału we wspomaganiu. Zgłoszenia są rejestrowane przez sekretariat CEN w Suwałkach. Zgłoszenie jest wymagane na każdy rok szkolny, również w przypadku kontynuacji wspomagania.
 • Karta zgłoszenia do pobrania
 • W każdej wspomaganej szkole/przedszkolu, na początku roku szkolnego, CEN w Suwałkach zapewnia pomoc w przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola obejmującej m.in. wywiad z dyrektorem, warsztat diagnostyczny z radą pedagogiczną oraz analizę dostępnych dokumentów, np. sprawozdanie ze wspomagania w poprzednim roku szkolnym (rekomendacje), plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/przedszkola, wyniki egzaminów zewnętrznych itp.
 • Na każdy rok szkolny przygotowywany jest plan wspomagania szkoły/przedszkola zawierający: wyniki diagnozy potrzeb, cele do zrealizowania w danym roku szkolnym, planowane efekty wspomagania oraz harmonogram działań.
 • Opracowany, uzgodniony i podpisany przez dyrektora szkoły/przedszkola i nauczyciela konsultanta/bibliotekarza/doradcy metodycznego plan wspomagania szkoły/przedszkola trafia do wspomaganej szkoły/przedszkola oraz do CEN w Suwałkach.
 • Umowa w zakresie organizowania i prowadzenia wspomagania rozwoju szkoły/przedszkola jest podpisywana w miarę możliwości do 6 października 2023 r. przez dyrektora wspomaganej szkoły/przedszkola i dyrektora CEN w Suwałkach. Wysokość kwoty za wspomaganie zawarta w umowie jest ustalana indywidualnie dla każdej umowy i wynika z uzgodnionego planu wspomagania szkoły/przedszkola. Koszty związane ze wspomaganiem są ponoszone zgodnie z umową.
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych jest podpisywana przez dyrektora wspomaganej szkoły/przedszkola i dyrektora CEN w Suwałkach jednocześnie z umową, której przedmiotem jest wspomaganie rozwoju szkoły/przedszkola, w trakcie realizacji której przetwarzane są dane osobowe.
 • Nauczyciel konsultant/bibliotekarz/doradca metodyczny wspólnie z dyrektorem szkoły/przedszkola monitoruje realizację działań ustalonych w planie wspomagania.
 • Nauczyciel konsultant/bibliotekarz/doradca metodyczny wraz z dyrektorem szkoły/przedszkola i zespołem nauczycielskim/radą pedagogiczną na zakończenie wspomagania dokonuje podsumowania procesu wspomagania, sporządza sprawozdanie zawierające wnioski i rekomendacje oraz podpisuje je wraz z dyrektorem szkoły/przedszkola.