Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach posiada akredytację przyznaną przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.3.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

 

DYREKTOR:

Lidia Kłoczko

Cele strategiczne i szczegółowe na rok szkolny 2020/2021:

I. Wspieranie rozwoju szkół i placówek:

   1) organizowanie wspomagania rozwoju szkół i placówek oświatowych;

   2) wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli różnych specjalności;

   3) wsparcie dyrektorów w zakresie zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi;

   4) upowszechnianie i promowanie działań innowacyjnych i nowatorskich.

II. Wspieranie szkół i placówek oświatowych w pracy wychowawczej:

    1) wzmacnianie działań wychowawczych;

    2) wzmacnianie działań profilaktycznych.

III. Upowszechnianie informacji pedagogicznej, bibliograficznej i oferty doskonalenia nauczycieli:

    1) gromadzenie i udostępnianie zasobów Biblioteki, jako centrum informacji z wykorzystaniem TIK;

    2) wzbogacanie oferty edukacyjnej o nowatorskie formy i treści (sieci, platformy zdalnego nauczania, e-learning, webinaria,
        lekcje i zajęcia otwarte, wyjazdy studyjne, konkursy);

    3) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej.


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach:

  • organizuje i prowadzi wspomaganie rozwoju szkół i placówek;
  • tworzy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek;
  • organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach, konferencje, szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria, konsultacje, lekcje i zajęcia otwarte oraz edukacyjne;
  • inspiruje i wspiera innowacje pedagogiczne;
  • wspiera nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  • inspiruje i umożliwia dzielenie się wiedzą;
  • prezentuje przykłady dobrych praktyk.