Witamy na stronie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach posiada akredytację przyznaną przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.3.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.
 
MISJA
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach procesowo wspiera szkoły i placówki oświatowe w zakresie rozwoju uczniów oraz podnoszenia jakości kształcenia, przy zachowaniu ich autonomii.
WIZJA
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach to uznana placówka w zakresie wspierania rozwoju i działań na rzecz innowacji w szkołach oraz placówkach oświatowych województwa podlaskiego.

 

DYREKTOR:

Lidia Kłoczko

Cele strategiczne i szczegółowe na rok szkolny 2024/2025:

I. Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli:

   1) organizowanie wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli;

   2) wsparcie merytoryczne dyrektorów i nauczycieli różnych specjalności;

   3) upowszechnianie i promowanie działań innowacyjnych i nowatorskich.

II. Wspieranie szkół i przedszkoli w zakresie udzielania pomocy uczniom i ich rodzicom:

    1) wspieranie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności wychowawczych;

    2) wsparcie nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

III. Wzbogacanie oferty edukacyjnej oraz upowszechnianie informacji pedagogicznej i bibliograficznej:

    1) gromadzenie i udostępnianie zasobów Biblioteki – centrum informacji pedagogicznej z wykorzystaniem TIK;

    2) wspieranie szkół i placówek w procesie kształcenia, z uwzględnieniem sieci, lekcji, zajęć otwartych, wyjazdów studyjnych i konkursów.


W skład Centrum wchodzi:


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach:

 • organizuje i prowadzi wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli;
 • tworzy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek;
 • organizuje i prowadzi: doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach, konferencje, szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria, konsultacje, zajęcia otwarte i edukacyjne;
 • inspiruje i wspiera innowacje pedagogiczne;
 • wspiera nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • inspiruje i umożliwia dzielenie się wiedzą;
 • prezentuje przykłady dobrych praktyk.

Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach:

 • gromadzi i udostępnia: literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych; publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania; literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz lektury; publikacje z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
 • służy kształceniu i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów oraz potrzebom studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, a także realizacji programów nauczania i wychowania uczniów;
 • posiada katalog internetowy OPAC WWW w systemie PROLIB dostępny pod adresem: bp.cen.suwalki.pl
 • oferuje od 1 października 2014 r. dostęp do platformy zasobów edukacyjnych IBUK Libra pod adresem: libra.ibuk.pl
 • oferuje od 5 marca 2018 r. dostęp do zbiorów Biblioteki Narodowej poprzez innowacyjny system wypożyczania elektronicznych wersji książek i czasopism Academica;
 • organizuje i prowadzi: seminaria, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, otwarte zajęcia edukacyjne oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy.