Witamy na stronie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU-453/1/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.
 
MISJA
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach procesowo wspiera szkoły i placówki oświatowe w zakresie rozwoju uczniów oraz podnoszenia jakości kształcenia, przy zachowaniu ich autonomii.
WIZJA
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach to uznana placówka w zakresie wspierania rozwoju i działań na rzecz innowacji w szkołach oraz placówkach oświatowych województwa podlaskiego.

 

DYREKTOR:

Lidia Kłoczko

 Cele strategiczne i szczegółowe na rok szkolny 2019/2020:

I. Wspieranie rozwoju szkół i placówek:

   1) organizowanie i realizacja wspomagania rozwoju szkół i placówek oświatowych;

   2) wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli różnych specjalności;

   3) organizowanie wsparcia dla dyrektorów w zakresie zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi;

   4) wspieranie nauczycieli kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego;

   5) wzmacnianie edukacji w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom;

   6) wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli zatrudnionych w szkołach z litewskim językiem nauczania.

II. Wspieranie rozwoju innowacyjności i nowatorstwa zapewniającego wysoką jakość edukacji:

    1) inspirowanie i organizacja działań innowacyjnych i nowatorskich z wykorzystaniem m. in. e-learningu, webinariów;

    2) stwarzanie możliwości promowania działań innowacyjnych i nowatorskich.

III. Upowszechnianie informacji pedagogicznej, bibliograficznej i oferty doskonalenia nauczycieli:

    1) udostępnianie zasobów Biblioteki, jako centrum informacji z wykorzystaniem TIK;

    2) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej.


W skład Centrum wchodzi:


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach:

 • organizuje i prowadzi wspomaganie rozwoju szkół i placówek;
 • tworzy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek;
 • organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach, konferencje, szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria, konsultacje, zajęcia otwarte i edukacyjne;
 • inspiruje i wspiera innowacje pedagogiczne;
 • wspiera nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • inspiruje i umożliwia dzielenie się wiedzą;
 • prezentuje przykłady dobrych praktyk.

Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach:

 • gromadzi i udostępnia: literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych; publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania; literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz lektury; publikacje z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
 • służy kształceniu i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów oraz potrzebom studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, a także realizacji programów nauczania i wychowania uczniów;
 • posiada katalog internetowy OPAC WWW w systemie PROLIB dostępny pod adresem: bp.cen.suwalki.pl
 • oferuje od 1 października 2014 r. dostęp do platformy zasobów edukacyjnych IBUK Libra pod adresem: libra.ibuk.pl
 • oferuje od 5 marca 2018 r. dostęp do zbiorów Biblioteki Narodowej poprzez innowacyjny system wypożyczania elektronicznych wersji książek i czasopism Academica.