Witamy na stronie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU-453/1/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.
 
MISJA
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach procesowo wspiera szkoły i placówki oświatowe w zakresie rozwoju uczniów oraz podnoszenia jakości kształcenia, przy zachowaniu ich autonomii.
WIZJA
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach to uznana placówka w zakresie wspierania rozwoju i działań na rzecz innowacji szkół oraz placówek oświatowych w województwie podlaskim.

 

DYREKTOR:

Lidia Kłoczko

 Cele strategiczne i szczegółowe na rok szkolny 2018/2019:

I. Wspieranie rozwoju szkół i placówek:

   1) organizowanie wspomagania szkół i placówek oświatowych;

   2) wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli różnych specjalności;

   3) zorganizowanie wsparcia dla dyrektorów w zakresie zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi;

   4) wspieranie rozwoju kształcenia zawodowego i doradztwa edukacyjno-zawodowego;

   5) wzmacnianie edukacji w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom;

   6) wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w organizacji i zarządzaniu biblioteką szkolną;

   7) wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli zatrudnionych w szkołach z litewskim językiem nauczania.

II. Wspieranie rozwoju innowacyjności, nowatorstwa i eksperymentów pedagogicznych zapewniających wysoką jakość edukacji:

    1) inspirowanie i organizacja pomocy w zakresie wsparcia nauczycieli podejmujących działania innowacyjne i nowatorskie;

    2) promowanie dobrych praktyk w zakresie działań innowacyjnych i nowatorskich.

III. Upowszechnianie informacji pedagogicznej, bibliograficznej i oferty doskonalenia nauczycieli:

    1) udostępnianie zasobów Biblioteki Pedagogicznej jako centrum informacji z wykorzystaniem TIK;

    2) wzbogacanie oferty edukacyjnej o nowatorskie formy i treści (formy przywarsztatowe, e-learning, webinaria, lekcje i zajęcia otwarte, konkursy);

    3) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej;

    4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.


W skład Centrum wchodzi:


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach:

  • organizuje i prowadzi wspomaganie szkół i placówek;
  • tworzy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek;
  • organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach, konferencje, szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria oraz konsultacje;
  • inspiruje i wspiera innowacje pedagogiczne;
  • wspiera nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  • inspiruje i umożliwia dzielenie się wiedzą, prezentuje przykłady dobrych praktyk.

Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach:

  • gromadzi i udostępnia: literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych; publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania; literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz lektury; publikacje z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
  • służy kształceniu i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów oraz potrzebom studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, a także realizacji programów nauczania i wychowania uczniów;
  • posiada katalog internetowy OPAC WWW w systemie PROLIB dostępny pod adresem: bp.cen.suwalki.pl
  • od 1 października 2014 r. oferuje dostęp do platformy zasobów edukacyjnych IBUK Libra pod adresem: libra.ibuk.pl