Witamy na stronie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU-453/1/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.
 
MISJA
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach procesowo wspiera szkoły i placówki oświatowe w zakresie rozwoju uczniów oraz podnoszenia jakości kształcenia, przy zachowaniu ich autonomii.
WIZJA
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach to uznana placówka w zakresie wspierania rozwoju i działań na rzecz innowacji szkół oraz placówek oświatowych w województwie podlaskim.

 

DYREKTOR:

Lidia Kłoczko

 Cele strategiczne i szczegółowe na rok szkolny 2018/2019:

I. Wspieranie rozwoju szkół i placówek:
 1. organizowanie wspomagania szkół i placówek oświatowych;
 2. wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli różnych specjalności;
 3. zorganizowanie wsparcia dla dyrektorów w zakresie zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi;
 4. wspieranie rozwoju kształcenia zawodowego i doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 5. wzmacnianie edukacji w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom;
 6. wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w organizacji i zarządzaniu biblioteką szkolną;
 7. wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli zatrudnionych w szkołach z litewskim językiem nauczania.
II. Wspieranie rozwoju innowacyjności, nowatorstwa i eksperymentów pedagogicznych zapewniających wysoką jakość edukacji:
 1. inspirowanie i organizacja pomocy w zakresie wsparcia nauczycieli podejmujących działania innowacyjne i nowatorskie;
 2. promowanie dobrych praktyk w zakresie działań innowacyjnych i nowatorskich.
III. Upowszechnianie informacji pedagogicznej, bibliograficznej i oferty doskonalenia nauczycieli:
 1. udostępnianie zasobów Biblioteki Pedagogicznej jako centrum informacji z wykorzystaniem TIK;
 2. wzbogacanie oferty edukacyjnej o nowatorskie formy i treści (formy przywarsztatowe, e-learning, webinaria, lekcje i zajęcia otwarte, konkursy);
 3. prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej;
 4. inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.

W skład Centrum wchodzi:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach – placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU-453/1/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.;
 • Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach:

 • organizuje i prowadzi wspomaganie szkół i placówek;
 • tworzy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek;
 • organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach, konferencje, szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria oraz konsultacje;
 • inspiruje i wspiera innowacje pedagogiczne;
 • wspiera nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • inspiruje i umożliwia dzielenie się wiedzą, prezentuje przykłady dobrych praktyk.

Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach:

 • gromadzi i udostępnia: literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych; publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania; literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz lektury; publikacje z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
 • służy kształceniu i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów oraz potrzebom studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, a także realizacji programów nauczania i wychowania uczniów;
 • posiada katalog internetowy OPAC WWW w systemie PROLIB dostępny pod adresem: bp.cen.suwalki.pl
 • od 1 października 2014 r. oferuje dostęp do platformy zasobów edukacyjnych IBUK Libra pod adresem: libra.ibuk.pl