Anna Peza – Nastolatek na zakręcie. O (nie) takim strasznym dorastaniu

„Ach, ta dzisiejsza młodzież” narzekali starożytni. Brzmi znajomo? Dlaczego? Na przestrzeni tysiącleci młodzi ludzie w wieku lat -nastu rozpoczynali osobisty bój o własną autonomię, czasem w sposób nazbyt zdecydowany. Co mogą zrobić w tej sytuacji rodzice i wychowawcy? Starać się rozumieć, co dzieje się z kształtującym się człowiekiem i go wspierać. Jak to robić podpowiada […]

Joanna Stabińska – Najdłuższe czterdzieści pięć minut w tygodniu?

Czterdzieści pięć minut. Dla jednych nauczycieli to najdłuższa godzina dydaktyczna, dla innych zbyt krótka. O jaką godzinę chodzi? O tę z wychowawcą. Od czego zależy jej, odczuwana przez wychowawcę, długość? Podobnie jak w przypadku każdej lekcji, od tego, jak ją zaplanujemy, co będzie jej celem i treścią. Przydatną propozycję, jak godzinę z wychowawcą uczynić „krótką”, […]

Dorota Koncewicz – Pedagodzy specjalni i specjaliści „na świeczniku”?

Pedagodzy specjalni i specjaliści „na świeczniku”? – pyta dr Dorota Koncewicz już w tytule swego artykułu, w którym analizuje ich zadania w kontekście obowiązujących przepisów oświatowych, kierunków polityki oświatowej państwa wyznaczonych na bieżący rok szkolny oraz zadania nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli. Przypomina również, że w szkole do planowania i prowadzenia działań dotyczących udzielania uczniom […]

Katarzyna Kozłowska – Terapeutyczny wpływ rodziny na funkcjonowanie dziecka z zespołem Aspergera

Kim jest AS? Dzieckiem z zespołem Aspergera. Uczniowie z tym zaburzeniem uczęszczają do szkół masowych i choć trafne diagnozy stawiane są od wielu lat, niejednokrotnie nauczyciele nie są przygotowani do pracy z takimi dziećmi. Tym bardziej rodzice. Czym jest zespół Aspergera, jakie są jego objawy i jak można w rodzinie pracować nad rozwojem ASa przedstawia […]

Dorota Koncewicz – Pedagog specjalny – człowiek do zadań „specjalnych” w szkole

Kto w szkole jest „człowiekiem do zadań specjalnych”? Od lipca i sierpnia tego roku można tak określić pedagoga specjalnego. Jakie wymagania musi on spełnić, jakimi cechami powinien się odznaczać oraz jakie zadania zostały przed nim postawione wyjaśnia w swoim artykule dr Dorota Koncewicz. Autorka, podkreślając etyczny wymiar pracy  tego pedagoga, analizuje aktualne akty prawne regulujące […]

Joanna Stabińska – Od przybytku głowa nie boli? Pedagog specjalny w szkole

Jak podzielić zadania, jak oddzielić „klientów”? – pyta Joanna Stabińska w artykule „Od przybytku głowa nie boli?”. Czyje zadania? Czyich „klientów”? Jak wiemy, od 1 września br. w placówkach ogólnodostępnych powinien być zatrudniony m.in. pedagog specjalny, a że pracuje już tam pedagog, warto byłoby, aby ze sobą współpracowali, rozsądnie dzieląc się zadaniami. Omówienie tej nowej […]

Joanna Stabińska – Być wychowawcą…

Czy zastanawiali się Państwo kiedyś nad tym, co dokładnie znaczy „być wychowawcą”? Jakie obowiązki wiążą się z tą funkcją, jaka odpowiedzialność spoczywa na barkach wychowawcy, na przykład klasy? O tych obowiązkach, zadaniach, ale także roli wychowawcy w kształtowaniu klasy jako grupy i czuwaniu nad rozwojem podopiecznych pisze Joanna Stabińska w artykule „Być wychowawcą…” Wielokropek zachęca […]

Dorota Koncewicz – O potrzebach rozwojowych ucznia z refleksją

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej czytamy, że szkolna pomoc psychologiczna polega m.in. na „rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia”. Ale czy działaniami tymi mają być objęci tylko uczniowie posiadający orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy może wszyscy nasi podopieczni? Do refleksji nad tym zagadnieniem zachęca dr Dorota Koncewicz, proponując jednocześnie proste narzędzie uwzględniające […]

Dorota Koncewicz – O współpracy nauczycieli z refleksją

Rada pedagogiczna jest zespołem, na czele którego stoi dyrektor szkoły, jako lider. Skoro jest zespołem, to podlega wszelkim zasadom związanym z pracą grupową – pisze dr Dorota Koncewicz we wstępie artykułu „O współpracy nauczycieli z refleksją”. Te zasady autorka tekstu wymienia i zachęca do przyjrzenia się zespołowi nauczycielskiemu we własnej placówce, także w świetle wymagań […]

Joanna Stabińska – Nie taka pomoc straszna – cz. 5

Kolejną część swego cyklu artykułów Nie taka pomoc straszna Joanna Stabińska poświęca pracy z uczniem z afazją. Wyjaśnia, czym się charakteryzuje to zaburzenie, wskazuje kolejne kroki w pracy z uczniem z afazją, radzi, na co zwracać uwagę oceniając pracę tego ucznia. Przypomina także o konieczności włączenia się w pomoc dziecku z afazją jego rodziców. Zapraszamy […]