Katarzyna Romanowska – Scenariusz zajęć czytelniczych dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej z wykorzystaniem TIK

Trudne emocje dzieci to problem niemały. Same nie potrafią nad nimi zapanować, dorosłym też nie zawsze od razu to się udaje. Proponowane przez panią Katarzynę Romanowską zajęcia, adresowane do dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, pokazują, w jaki sposób można z dziećmi rozmawiać o emocjach, zwłaszcza tych trudnych, jak dziecko może poradzić sobie ze złością i innymi […]

Andrzej Matusiewicz – Głosowanie jawne i tajne w regulaminach rad pedagogicznych

Organizację i przebieg posiedzeń rady pedagogicznej opisuje jej regulamin. Szczególnie istotny jest tryb podejmowania przez radę pedagogiczną uchwał. Andrzej Matusiewicz w poniższym artykule wyjaśnia, jakie zapisy powinny znaleźć się w regulaminie, by uchwała została podjęta w sposób zgodny z prawem i podaje propozycje takich zapisów. Andrzej Matusiewicz – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w […]

Jolanta Kubrak – Odmiana nazwisk

Język polski bywa trudny nie tylko dla cudzoziemców, ale także i dla samych Polaków. Kłopotów przysparza czasem użycie poprawnej konstrukcji składniowej lub po prostu odmiana jakiegoś wyrazu czy nazwiska. Choć rozpowszechnia się tendencja nieodmieniania nazwisk, szanujący się użytkownik polszczyzny nie hołduje tej modzie i wymawia lub pisze nazwiska w odpowiedniej formie, tj. przypadku i liczbie. […]

Joanna Stabińska – Nie taka pomoc straszna

Komu?, kto?, jak?, gdzie? – to pytania dotyczące organizowania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Stawia je Joanna Stabińska i na pierwsze z nich odpowiada w niniejszym artykule. Grup adresatów tej pomocy jest wiele. W prezentowanym tekście omówiona została jedna z nich. Poznajemy także odpowiedzi na pytania kto? i jak? dotyczące omawianego zagadnienia, czyli dowiadujemy się, kto i […]

Justyna Bober – Scenariusz lekcji wychowawczej, plastyki lub języka polskiego w szkole podstawowej (klasy V–VIII) wykorzystującej elementy neurodydaktyki

Jak wykorzystać w dydaktyce wiedzę z zakresu neurodydaktyki? Przygotowany przez Justynę Bober scenariusz lekcji to prezentuje. Propozycja adresowana jest do wszystkich wychowawców, nauczycieli plastyki i języka polskiego. Justyna Bober – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Zajmuje się wykorzystaniem TIK w nauczaniu, zwłaszcza języka polskiego i angielskiego, zastosowaniem elementów neurodydaktyki oraz sposobami motywowania […]

Justyna Bober – Scenariusz odwróconej lekcji języka angielskiego w klasie VII (lub VIII) szkoły podstawowej

Justyna Bober proponuje nauczycielom języka angielskiego scenariusz lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a prezentowana lekcja jest odwrócona. Warto się zainspirować i odwrócić swoją lekcję. Justyna Bober – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Zajmuje się wykorzystaniem TIK w nauczaniu, zwłaszcza języka polskiego i angielskiego, zastosowaniem elementów neurodydaktyki oraz sposobami motywowania uczniów do pracy. […]

Jolanta Kubrak – Rozmyślajmy nad mową

Jesteśmy świadkami i sprawcami zmian błyskawicznie zachodzących w języku polskim. Czy wszystkie są korzystne? Jolanta Kubrak zachęca: „Rozmyślajmy nad mową” i prezentuje dwa najistotniejsze zjawiska zaistniałe w polszczyźnie ostatniego półwiecza. Jolanta Kubrak – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji polonistycznej, analizy wyników egzaminów zewnętrznych oraz rozwijania zainteresowań […]

Dorota Koncewicz – Szkolne wyzwania pedagogów

Pedagog szkolny to swego rodzaju „omnibus” w sprawach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych, profilaktycznych – pisze Dorota Koncewicz i zaprasza pedagogów do udziału w sieci współpracy i samokształcenia. Dorota Koncewicz – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Zajmuje się pracą z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, edukacją zdrowotną, kształceniem zawodowym oraz przygotowaniem ucznia do egzaminu […]

Lidia Kłoczko – Kompleksowe, zewnętrzne, procesowe… czyli jakie?

„Kompleksowe, zewnętrzne, procesowe… czyli jakie?” Prowadzone od kilku lat wspomaganie rozwoju szkół i placówek niejedno ma imię. Artykuł Lidii Kłoczko prezentuje istotę procesu, jego etapy oraz wskazywane przez uczestników efekty. Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel konsultant. Prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, oceniania osiągnięć uczniów, ewaluacji […]