Joanna Stabińska – Nie taka pomoc straszna

Komu?, kto?, jak?, gdzie? – to pytania dotyczące organizowania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Stawia je Joanna Stabińska i na pierwsze z nich odpowiada w niniejszym artykule. Grup adresatów tej pomocy jest wiele. W prezentowanym tekście omówiona została jedna z nich. Poznajemy także odpowiedzi na pytania kto? i jak? dotyczące omawianego zagadnienia, czyli dowiadujemy się, kto i jakie działania może podjąć, by pomóc potrzebującym uczniom. O organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla kolejnych grup uczniów dowiemy się w następnych numerach „CENnych Wiadomości”.

Joanna Stabińska – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji włączającej oraz planowania działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole.
Joanna Stabińska – Nie taka pomoc straszna

Pobierz artykuł