KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego „RODO”) Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki, w imieniu którego działa Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Magdaleną Borkowską – Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cen.suwalki.pl lub listownie na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki.

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.: Dz. U. 2017, poz. 2191 z późn. zm.). Natomiast niepodanie wymaganych danych uniemożliwia realizację czynności zmierzających do przyznania Pani/Panu świadczenia.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów, prowadzących działalność pocztową lub kontrolną.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Pani/Pana dane osobowe – w wersji papierowej – zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc od roku, w którym została wyrażona zgoda) i będą podlegały przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie publicznym, w wersji elektronicznej – będą przechowywane do momentu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Centrum, wynikającego z przepisów prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

9. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes UODO.

Oświadczenie

pobierz plik

Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS

pobierz plik

Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS – POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE

pobierz plik

Umowa określająca warunki spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe udzielonej z ZFŚS

pobierz plik