KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane „RODO”) Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki, w imieniu którego działa dyrektor Centrum.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cen.suwalki.pl lub listownie na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki.

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i są przetwarzane na podstawie ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t.j.: Dz. U. 2022, poz. 923), w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Natomiast podanie danych w zakresie numeru telefonu i adresu mailowego odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów, prowadzących działalność pocztową, kontrolną lub organom administracji publicznej, według odrębnych przepisów.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub organizacji międzynarodowej.

6. Okres przechowywania danych osobowych: w wersji papierowej – zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc od roku, w którym została wyrażona zgoda) i będą podlegały przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie publicznym; w wersji elektronicznej – będą przechowywane do momentu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Centrum, wynikającego z przepisów prawa.

7. Posiada Pani/Pan wglądu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie danych, na które przetwarzanie wyrażona została zgoda). Ponadto posiadają Państwo prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niepodanie wymaganych danych uniemożliwia realizację czynności zmierzających do przyznania Pani/Panu świadczenia lub zawarcia umowy pożyczki.

9. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Regulamin ZFŚS

pobierz plik

Oświadczenie wszystkich uprawnionych

pobierz plik

Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe

pobierz plik

Wniosek o przyznanie świadczenia

pobierz plik

Klauzula informacyjna

pobierz plik