Zamówienie na zakup i dostawę materiałów biurowych i wyrobów z papieru

Zamówienie na zakup i dostawę materiałów biurowych i wyrobów z papieru

Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego, z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) – na podstawie art. 4 pkt 8.
Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i przeglądu cen potencjalnych wykonawców.

Zapytanie

Formularz ofertowy