Wychowanie intencjonalne

Wychowanie intencjonalne

W wychowaniu intencjonalnym „celem jest rozwój wychowanka polegający na przystosowaniu go do już uprzednio zastanych warunków życia, czyli narzucaniu ustalonych w danym środowisku, społeczeństwie norm moralnych i wzorców osobowych, urabianie wychowanka, czyli traktowanie wychowanka w sposób przedmiotowy. [ … ] Zatem celem jest tutaj sam wychowanek, jego podmiotowość, kształtowanie jego osobowości, uwrażliwienie na wartości.
Źródło https://pedagogszkolny.pl/articles.php?article_id=15

Więcej informacji na temat wychowania intencjonalnego znajdą Państwo w poniższej  kolekcji Wakelet
https://wakelet.com/wake/VjnTWjn6DQ-Nc255vZTZv
oprac. Grażyna Bogdanowicz