Rekrutacja nauczycieli do udziału w grancie

Rekrutacja nauczycieli do udziału w grancie
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i przedszkoli,
uprzejmie informujemy, że w otwartym konkursie grantowym w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” został przyznany grant dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na szkolenia i doradztwo dla nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia zdalnej edukacji.
Czas trwania grantu: od 1 maja do 30 listopada 2021 r.
Nazwa projektu
Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
Cel projektu
Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzącym zdalną edukację przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.
Projekt Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w grancie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Poniżej znajdziecie Państwo link do elektronicznego formularza zgłoszenia do grantu:
Od maja będziemy organizować szkolenia, konsultacje i doradztwo dla nauczycieli.
Minimum 50% godzin szkolenia oraz konsultacje i doradztwo będziemy realizować w formie zdalnej. Szkolenia są bezpłatne.
Szkolenie musi obejmować 5 spośród 12 poniżej wymienionych modułów, przy czym moduły 3 i 6 – będą obowiązkowe.
Od wyboru modułów uzależniona zatem będzie liczba godzin całego szkolenia:

1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5 godz.)
2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania (7 godz.)
3. Metodyka edukacji zdalnej (5 godz.)
4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej (5 godz.)
5. Narzędzia edukacji zdalnej (4 godz.)
6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5 godz.)
7. MS Teams (5 godz.)
8. Zoom (5 godz.)
9. Google Meet (5 godz.)
10. Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych (3 godz.)
11. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej (2 godz.)
12 Prawne aspekty edukacji zdalnej (2 godz.)

Liczymy również na efektywne zajęcia w formie stacjonarnej w Państwa szkołach i przedszkolach.

Następne zajęcia planujemy zorganizować w czerwcu i sierpniu. Harmonogram szkolenia ustalimy wspólnie.
Ewentualne pytania uprzejmie proszę przesyłać na e-maila: jaroslaw.slabinski@cen.suwalki.pl

Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.