Oferta pracy w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na stanowiska nauczycieli – konsultantów

Oferta pracy w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na stanowiska nauczycieli – konsultantów
Oferta pracy
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach poszukuje osób na stanowiska nauczycieli – konsultantów:
 • nauczanie przedmiotów przyrodniczych (przyroda/biologia/geografia/chemia/fizyka) – 1 etat,
 • edukacja matematyczna – 1 etat,
 • nauczanie języków obcych – 1 etat,
 • edukacja polonistyczna – 1 etat,
 • edukacja wczesnoszkolna – 1 etat,
 • nauczanie przedmiotów zawodowych – 1 etat.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, lub studia magisterskie o kierunku (specjalności) innym niż wymieniony wyżej i studia podyplomowe w zakresie określonego kierunku (specjalności),
 • posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • kwalifikacje i/lub doświadczenie w pracy z dorosłymi,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.
Obowiązkiem nauczyciela – konsultanta jest w szczególności:
 • realizacja celów i zadań statutowych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach wynikających z przepisów szczegółowych,
  w tym zwłaszcza planowanie własnej pracy, realizacja Planu Pracy Centrum oraz monitorowanie i ewaluacja efektów własnej pracy,
 • realizacja wymagań państwa wobec placówek doskonalenia nauczycieli i kierunków polityki oświatowej,
 • diagnozowanie potrzeb w zakresie wspomagania rozwoju szkół, tworzenia sieci współpracy oraz doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek oświatowych poprzez przygotowywanie oferty form szkoleniowych, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, konferencji, seminariów, konsultacji i innych wynikających z planu pracy i bieżących potrzeb,
 • wspieranie nauczycieli w realizacji innowacji pedagogicznych, nowatorskich inicjatyw i działań w rozwoju zawodowym i samokształceniu,
 • organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami/placówkami oświatowymi oraz nauczycielami,
 • opracowywanie programów szkoleń, publikacji oraz materiałów edukacyjnych służących doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli,
 • organizowanie i prowadzenie procesowego wspomagania rozwoju szkół i placówek oświatowych.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie w terminie do 17 sierpnia 2020 r. w sekretariacie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki, oferty zawierającej:

Osoby spełniające powyższe wymagania zostaną zaproszone na rozmowę z dyrektorem Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Oferta pracy

Załącznik nr 1 – Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna dla kandydatów na stanowisko nauczyciel-konsultant