KLAUZULE INFORMACYJNE

Informacja o pozyskiwanych i przetwarzanych danych osobowych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Przetwarzanie danych osobowych następuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, poz. 1).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki, w imieniu którego działa Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Magdaleną Borkowską – Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cen.suwalki.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań statutowych Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i innych prawnych obowiązków.

Zakres przetwarzanych danych wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1045 z późń. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 369) oraz niezbędne dane teleadresowe: adres e-mail, numer telefonu, adres szkoły/placówki.

Poniżej publikujemy listę kategorii zbiorów danych oraz zakres danych osobowych, które są przetwarzane:

1. Uczestnicy kursów kwalifikacyjnych:
 • dane osobowe: imię/imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji, nazwa i adres szkoły/placówki, poziom i kierunek wykształcenia, przetwarzane będą w celu realizacji kursu, wydania świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego i w celach statystycznych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rekrutacji na kurs kwalifikacyjny,
 • okres przechowywania danych osobowych:
  • w wersji papierowej – zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc od roku, w którym została wyrażona zgoda) i będą podlegały przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie publicznym;
  • w wersji elektronicznej – zostaną usunięte po upływie jednego miesiąca po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz wystawieniu świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego.
2. Uczestnicy form doskonalenia (doskonalenia zawodowego w szkole, konferencji, konsultacji, kursów, lekcji bibliotecznych, seminariów, warsztatów, sieci współpracy i samokształcenia, spotkań autorskich, szkoleń, wykładów i zajęć otwartych):
 • dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, przetwarzane będą w celu dokumentowania uczestnictwa w danej formie doskonalenia i wydania zaświadczenia,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rekrutacji na ww. formy doskonalenia,
 • okres przechowywania danych osobowych:
  • w wersji papierowej – zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc od roku, w którym została wyrażona zgoda) i będą podlegały przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie publicznym;
  • w wersji elektronicznej – zostaną usunięte po upływie jednego miesiąca po przeprowadzeniu formy doskonalenia oraz wystawieniu zaświadczenia uczestnictwa w niej.

W przypadku wystawiania faktury za udział w szkoleniu potrzebne są następujące dane: nazwa i adres szkoły/placówki, nazwa, adres i NIP organu prowadzącego.

Zapisując się na szkolenie na stronie internetowej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach wypełniacie Państwo formularz zgłoszeniowy. W ten sposób korzystacie Państwo z narzędzia Google. Dane osobowe zawarte w formularzu będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, wystawienia faktury (o ile dotyczy), zakwalifikowania na szkolenie oraz przygotowania zaświadczenia (o ile dotyczy).

Dbamy o to, aby Państwa dane były przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli nasz partner technologiczny posiada serwery na terenie USA, zapewniamy, iż znajduje się on na liście Tarczy Prywatności (ang. privacy shield). Więcej informacji o polityce bezpieczeństwa Google znajduje się na stronie: https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/

Możecie Państwo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na kursy kwalifikacyjne i/lub formy doskonalenia.

3. Osoby korzystające z usług Biblioteki Pedagogicznej:
 • dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości, numer ewidencyjny PESEL, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres do korespondencji, zawód określany jako kategoria (status) czytelnika, przetwarzane będą w celu udostępniania zbiorów biblioteki,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki Pedagogicznej,
 • okres przechowywania danych osobowych:
  • w wersji papierowej i elektronicznej – będą przechowywane przez okres dwóch lat od ostatniego skorzystania z usług lub przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego celu.
4. Uczestnicy konkursów organizowanych przez Centrum:
 • dane osobowe uczestnika – nauczyciela: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa i adres szkoły, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu, w przypadku współorganizowania konkursu przez Centrum, dane mogą zostać również udostępnione współorganizatorom,
 • dane osobowe uczestnika – ucznia: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu, w przypadku współorganizowania konkursu przez Centrum, dane mogą zostać również udostępnione współorganizatorom,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można wziąć udziału w konkursie,
 • okres przechowywania danych osobowych:
  • w wersji papierowej – zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc od roku, w którym została wyrażona zgoda) i będą podlegały przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie publicznym;
  • w wersji elektronicznej – będą przechowywane do momentu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Centrum, wynikającego z regulaminu danego konkursu lub innych przepisów prawa.
5. Osoby niebędące pracownikami Centrum zawierające umowy cywilnoprawne:
 • dane osobowe: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, wynagrodzenie, numer konta bankowego, przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie można zawrzeć umowy,
 • okres przechowywania danych osobowych:
  • w wersji papierowej – zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc od roku, w którym została wyrażona zgoda) i będą podlegały przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie publicznym;
  • w wersji elektronicznej – będą przechowywane do momentu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Centrum, wynikającego z przepisów prawa.
6. Wykonawcy zamówień publicznych:
 • dane osobowe: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, NIP, adres zamieszkania/ adres firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer konta bankowego, przetwarzane będą w celu realizacji zamówień publicznych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie można zawrzeć umowy,
 • okres przechowywania danych osobowych:
  • w wersji papierowej – zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc od roku, w którym została wyrażona zgoda) i będą podlegały przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie publicznym;
  • w wersji elektronicznej – będą przechowywane do momentu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Centrum, wynikającego z przepisów prawa.
7. Osoby ubiegające się o zatrudnienie w Centrum:
 • dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, adres do korespondencji, dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne stanowiska pracy, w przypadku nauczycieli – dane osobowe i ich podanie określa ustawa Karta Nauczyciela,
 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe,
 • okres przechowywania danych osobowych:
  • w wersji papierowej – zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc od roku, w którym została wyrażona zgoda) i będą podlegały przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie publicznym;
  • w wersji elektronicznej – zostaną usunięte po upływie jednego miesiąca po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej i wyborze kandydata na wolne stanowisko.
8. Osoby korzystające z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
 • dane osobowe korzystających ze świadczeń i ewentualnie członków rodziny: imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, data urodzenia dziecka, adres zamieszkania, numer emerytury/renty, miesięczny dochód brutto w przeliczeniu na jednego członka rodziny, numer konta bankowego, będą niezbędne do przyznania świadczeń,
 • niepodanie danych osobowych może skutkować nieotrzymaniem świadczenia,
 • okres przechowywania danych osobowych:
  • w wersji papierowej – zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc od roku, w którym została wyrażona zgoda) i będą podlegały przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie publicznym;
  • w wersji elektronicznej – będą przechowywane do momentu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Centrum, wynikającego z przepisów prawa.

Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo do wglądu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto posiadają Państwo prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W trakcie szkoleń i konkursów organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zastrzegamy sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu szkoleń i konkursów w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej, wystąpień i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach Centrum, na stronie internetowej cen.suwalki.pl oraz innych serwisach prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późń. zm.).

Deklaracja dostępności
Wniosek o realizację praw względem osoby fizycznej