Publikacja CEN w Suwałkach “Samorząd uczniowski”

Publikacja CEN w Suwałkach “Samorząd uczniowski”

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach przygotowało nową publikację “Samorząd uczniowski”.
Jest to poradnik dla dyrektorów, wychowawców i opiekunów, którego autorem jest Andrzej Matusiewicz – nauczyciel konsultant Centrum.
Wśród licznych wymagań, jakie państwo stawia szkole, są i takie, których osiągnięcie jest praktycznie niemożliwe bez funkcjonowania prawdziwej samorządności uczniowskiej. Samorząd uczniowski nie może być fikcją. Musi rozwiązywać rzeczywiste problemy uczniów i podejmować realne decyzje, reprezentować wszystkich uczniów szkoły i być organizacją demokratyczną: uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, uczestniczą w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu.
Aby to skutecznie robić, samorząd uczniowski musi mieć m.in. swój regulamin, określoną strukturę i sposób wyłaniania władz, ustalone źródła finansowania działalności, zasady organizacji zebrań i sposoby podejmowania decyzji, sposoby kontaktowania się z dyrekcją i radą rodziców, a wreszcie ustalone sposoby planowania pracy i realizacji planów.
Poradnik składa się z dwóch części: pierwsza dotyczy kwestii proceduralno-prawnych w pracy samorządu uczniowskiego, a druga planowania jego pracy.
Chcemy pomóc samorządom i opiekunom w poznaniu prawa, wskazać sposoby jego wdrażania w życie i ułatwić przez to pełnienie swojej roli. Warto sobie uświadomić, że przyjęcie każdych dodatkowych obowiązków niesie rozszerzenie naszych wpływów, stwarza nowe możliwości rozwoju, ale jednocześnie zwiększa zakres odpowiedzialności.
Polskie prawo oświatowe traktuje samorząd uczniowski jako bardzo ważny podmiot systemu oświaty, a samorządność uczniowską jako ważną metodę w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkół.
Publikacja zostanie przekazana do bibliotek szkolnych w regionie, a ponadto otrzymają ją uczestnicy szkoleń dotyczących samorządności uczniowskiej.