Międzynarodowy Konkurs KANGUR Matematyczny 2019

KANGUR MATEMATYCZNY 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVIII edycji Międzynarodowego Konkursu KANGUR Matematyczny 2019.
Konkurs przeprowadzony zostanie we czwartek 21 marca 2019 roku, o godzinie 9.00.

REGION SUWALSKI

Nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół z powiatów: AUGUSTÓW, GRAJEWO, KOLNO, ŁOMŻA, SEJNY, SUWAŁKI, WYSOKIE MAZOWIECKIE, ZAMBRÓW.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele matematyki, Szkolni Koordynatorzy Konkursu
KANGUR MATEMATYCZNY 2019

Uprzejmie informujemy, że 21 marca 2019 roku po raz dwudziesty ósmy w Polsce odbędzie się Międzynarodowy Konkurs “KANGUR MATEMATYCZNY”
Zgłaszanie uczestników do konkursu „Kangur Matematyczny”
odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Szkoła zgłasza uczestników za pomocą swojego konta.

Jeśli konto szkoły nie zostało jeszcze utworzone (np. w poprzednich edycjach konkursu), to należy je założyć na stronie krajowego organizatora:

www.kangur-mat.pl

Przed dokonaniem rejestracji proszę  zapoznać się z instrukcją: www.kangur-mat.pl/szkola_instrukcja.pdf oraz regulaminem konkursu: http://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf
Logowanie szkół i  zgłaszanie liczby uczestników jest już aktywne, wpłaty są przyjmowane na konto:

Numer konta:
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki
Santander Bank Polska
03 1500 1719 1217 1002 1935 0000
z dopiskiem Kangur 2019

Prawo uczestnictwa w Konkursie “Kangur Matematyczny” mają uczniowie, po dokonaniu wpłaty 9 zł od osoby.
Każdy uczestnik Konkursu otrzyma w prezencie układankę przestrzenną w postaci kuli-breloczka!

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 stycznia 2019 r.
Więcej informacji na temat konkursu na stronie krajowego organizatora: www.kangur-mat.pl

kontakt:

tel.: 87 5670328, 87 5657858

e-mail: 

 

 

Do pobrania oświadczenie

Regionalny Koordynator
Międzynarodowego Konkursu
„Kangur Matematyczny”
mgr Danuta Moroz

Region Suwalski

I. ORGANIZATOR

Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny’” jest stowarzyszenie organizacja ” Kangourou Sans Frontieres” z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku, jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach.
W Polsce głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, działające pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizator konkursu powołuje Regionalny Komitet Organizacyjny, który nadzoruje przebieg konkursu w danym regionie.
Organizatorem na Region Suwalski jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
Regionalnym koordynatorem konkursu jest: Danuta Moroz – nauczyciel konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

II. ADRESAT KONKURSU

Wszystkie typy szkół z powiatów: Augustów, Grajewo, Kolno, Łomża, Sejny, Suwałki, Wysokie Mazowieckie, Zambrów.
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs przeprowadzany jest w sześciu kategoriach:

 • „Żaczek” — klasy 2. szkół podstawowych;
 • „Maluch” — klasy 3. i 4. szkół podstawowych;
 • „Beniamin” — klasy 5. i 6. szkół podstawowych;
 • „Kadet” — klasy 7. i 8. szkół podstawowych;
 • „Junior” — klasy III gimnazjów, I liceów i techników, I, II i III szkół branżowych;
 • „Student” — klasy II i III liceów oraz II, III i IV techników.
 III. CELE KONKURSU

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży szkolnej, wyłonienie talentów matematycznych, zachęcanie uczniów do wypróbowania swoich umiejętności w rywalizacji międzynarodowej.

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Konkurs ma charakter jednorazowego testu, który jest sprawdzany przy pomocy komputerów. Zadania oraz termin zawodów ustala komisja międzynarodowa.

V. ZALECANA LITERATURA

Zbiory zadań przygotowujących do konkursu np. z cyklu Matematyka z wesołym Kangurem, Miniatury matematyczne.

VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Uczniowie rozwiązują jednorazowy test w swojej szkole. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Te same zadania w tym samym czasie rozwiązują na całym świecie uczniowie biorący udział w konkursie Kangur Matematyczny.
Test konkursowy w kategorii „Żaczek” zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 21 punktów; maksymalnie może więc uzyskać 105 punktów.
Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 24 punkty; maksymalnie może więc uzyskać 120 punktów.
Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów.
Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.
Obliczenia uczeń może wykonywać w brudnopisie lub na kartce. Nie wolno używać kalkulatorów i korektorów. Każdy uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi, nie udostępnia rozwiązań innym osobom. Elementem konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.
Dyrektor szkoły, której uczniowie maja zamiar wziąć udział w konkursie, wskazuje nauczyciela, który zostanie szkolnym opiekunem konkursu. Szkolny opiekun konkursu odpowiada za przebieg zawodów na terenie szkoły – prawidłowe wypełnienie kart odpowiedzi, zebrania od uczestników konkursu podpisanych oświadczeń o zgodzie na udział i przetwarzanie danych osobowych i dostarczenie kart odpowiedzi do Regionalnej Komisji Konkursu.

VII. TERMINARZ KONKURSU

Zgłoszenia szkół, które chcą brać udział w konkursie – do 30 stycznia 2019 r.
Eliminacje – dnia 21 marca 2019 r. Konkurs należy rozpocząć o godz. 9.00.
Ogłoszenie wyników – do końca maja 2019 r.

VIII. MIEJSCE PRZEPROWADZANIA ELIMINACJI KONKURSOWYCH

Uczniowie test piszą w swojej szkole. Jeśli zostanie zgłoszonych mniej niż 10 piszą w pobliskiej szkole.

IX. NAGRODY

Szkoła biorąca udział w konkursie której uczniowie zdobędą dyplomy otrzyma listę imiennych rezultatów.
Konkurs  Kangur Matematyczny jest konkursem samo finansującym się, stąd konieczność opłat konkursowych. Kwoty wpłacone przez uczestników komitet organizacyjny przeznacza na nagrody i koszty organizacyjne. Liczba nagród zależy więc od kwoty środków uzyskanych z wpłat konkursowych.
Najlepsi uczniowie, którzy uzyskają odpowiednią liczbę punktów w swoich kategoriach otrzymają dyplomy: laureata, bardzo dobry, wyróżnienie.
Komitet Regionalny ustala oddzielnie dla każdej klasy kryteria przydziału nagród.
Każdy uczestnik wszystkich kategorii otrzymuje upominek w momencie rozpoczęcia zawodów.

X. SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZNIÓW DO KONKURSU

Zgłaszanie uczestników do konkursu Kangur Matematyczny w roku szkolnym 2018/2019 odbywa się drogą elektroniczną poprzez założenie konta szkoły na stronie internetowej organizatora głównego (jeżeli szkoła miała założone konto, to proszę o aktualizację danych a nie zakładanie nowego konta).
www.kangur-mat.pl   (instrukcja www.kangur-mat.pl/szkola_instrukacja.pl)
Środki finansowe na organizację konkursu i nagrody pochodzą z opłat wnoszonych przez uczestników.
Uczniowie startujący we wszystkich kategoriach, wnoszą opłatę 9 zł na konto:
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki
Santander Bank Polska
03 1500 1719 1217 1002 1935 0000
z dopiskiem Kangur 2019


Każda szkoła powinna również przesłać drogą elektroniczną do 30 stycznia 2019 r. kartę zgłoszenia, którą drukujemy z konta szkoły wraz z kserokopią wpłaty konkursowej na adres:

Przypominam, że na dowodzie wpłaty należy podać nazwę szkoły.
Uwaga: w przypadku braku karty zgłoszenia lub dowodu wpłaty, szkoła nie będzie mogła otrzymać zestawu zadań dla uczniów.

XI. UWAGI KOŃCOWE

Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem, rozstrzyga Regionalny Komitet Organizacyjny Konkursu.
Dodatkowych informacji o konkursie udziela: Danuta Moroz tel.:  87 5670328, 87 5657858
Informacje dotyczące Konkursu KANGUR 2019 są umieszczone na stronie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – cen.suwalki.pl
Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na kontach szkół w formie komunikatu.

Regionalny Koordynator
Międzynarodowego Konkursu
„Kangur Matematyczny”
mgr Danuta Moroz

Informacje dla szkolnego koordynatora

Nauczyciel – opiekun konkursu KANGUR MATEMATYCZNY bierze na siebie odpowiedzialność za przebieg konkursu w swojej szkole, a w szczególności za:

 1. Założenie lub uaktualnienie konta szkoły na stronie internetowej organizatora głównego kangur-mat.pl.
 2. Prawidłowe i terminowe zgłoszenie uczestników drogą elektroniczną oraz przesłanie wymaganych dokumentów pocztą elektroniczną lub zwykłą na adres organizatora regionalnego do dnia 30 stycznia bieżącego roku szkolnego.
 3. Systematyczne logowanie się na koncie szkoły i śledzenie zamieszczanych tam komunikatów, dotyczących między innymi: terminów odbioru testów, informacji o uczniach nagrodzonych, terminów odbioru nagród itp.
 4. Odebranie w poszczególnych powiatach, w wyznaczonych miejscach przesyłki dla szkoły zawierającej utajnione testy, karty odpowiedzi oraz nagrody uczestnictwa.
 5. Wydrukowanie plakatu Konkursu Kangur Matematyczny dostępnego na stronie www.kangur-mat.pl, w zakładce: Konta szkół – opcja: Pobierz plakat.
 6. Zgodny z regulaminem przebieg zawodów, w tym samodzielną pracę uczniów.
 7. Dostarczenie koperty z kartami odpowiedzi w dniu konkursu  do godz. 15.00 do szkoły, z której zostały pobrane, wraz z protokołem.
 8. Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu.
 9. Odbiór od regionalnego koordynatora konkursu nagród i przekazanie ich nagrodzonym uczniom.

Regionalny Koordynator Konkursu Kangur Matematyczny
Danuta Moroz
tel.: 87 567 03 28, 87 565 78 58

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
ul. Mikołaja Reja 67B
16-400 Suwałki

Konto bankowe
Nazwa banku: Santander Bank Polska
Numer konta: 03 1500 1719 1217 1002 1935 0000

ZAPYTAJ KOORDYNATORA

KANGUROWA GALERIA ZDJĘĆ

2019

2018