Międzynarodowy Konkurs KANGUR Matematyczny 2018

Podsumowanie XVII edycji Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny 2018 w regionie suwalskim
Najlepsi matematycy, spośród prawie pięciu tysięcy uczestników konkursu Kangur Matematyczny, spotkali się 11 czerwca 2018 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na gali podsumowującej tegoroczne zmagania. Były nagrody, dyplomy i wspólne zdjęcia.

Nagrody:

– Laureaci otrzymali dyplomy i bony prezentowe o wartości 400 zł oraz pióra kulkowe z wygrawerowanym logo kangura;

– uczniowie z wynikiem bardzo dobrym otrzymali dyplomy i bony prezentowe o wartości 60 zł oraz pióra kulkowe z wygrawerowanym logo kangura;

– uczniowie z wyróżnieniem otrzymali dyplomy.

Wszyscy nagrodzeni otrzymali Miniatury Matematyczne odpowiednie dla ich kategorii wiekowej: Żaczek i Maluch – miniatury nr 60, Beniamin – miniatury nr 61, Kadet i Junior – miniatury nr 62, Junior i Student – miniatury nr 63.

Wyniki uczestników wraz z progami punktowymi w poszczególnych kategoriach udostępnione są na kontach Szkolnych Koordynatorów Konkursu.

Wykaz nagrodzonych w poszczególnych kategoria nie będzie udostępniony na naszej stronie. Wynika to z nowych przepisów prawnych o ochronie danych osobowych (RODO) oraz wytycznych Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Konkursu.

1. ORGANIZATOR
Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny’” jest stowarzyszenie organizacja „Kangourou Sans Frontieres” z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku, jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach.
W Polsce głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, działające pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizator konkursu powołuje Regionalny Komitet Organizacyjny, który nadzoruje przebieg konkursu w danym regionie.
Organizatorem na Region Suwalski jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
Regionalnym koordynatorem konkursu jest: Danuta Moroz – nauczyciel konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

2. ADRESAT KONKURSU
Wszystkie typy szkół z powiatów: Augustów, Grajewo, Kolno, Łomża, Sejny, Suwałki, Wysokie Mazowieckie, Zambrów.
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs przeprowadzany jest w sześciu kategoriach:

 • „Żaczek” – klasy 2. szkół podstawowych;
 • „Maluch” – klasy 3. i 4. szkół podstawowych;
 • „Beniamin” – klasy 5. i 6. szkół podstawowych;
 • „Kadet” – klasy 7. szkół podstawowych i II gimnazjów;
 • „Junior” – klasy III gimnazjów, I liceów i techników, I, II i III zasadniczych szkół zawodowych;
 • „Student” – klasy II i III liceów oraz II, III i IV techników.

3. CELE KONKURSU
Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży szkolnej, wyłonienie talentów matematycznych, zachęcanie uczniów do wypróbowania swoich umiejętności w rywalizacji międzynarodowej.

4. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
Konkurs ma charakter jednorazowego testu, który jest sprawdzany przy pomocy komputerów. Zadania oraz termin zawodów ustala komisja międzynarodowa.

5. ZALECANA LITERATURA
Zbiory zadań przygotowujących do konkursu np. z cyklu Matematyka z wesołym Kangurem, Miniatury matematyczne.

6. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
Uczniowie rozwiązują jednorazowy test w swojej szkole. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Te same zadania w tym samym czasie rozwiązują na całym świecie uczniowie biorący udział w konkursie Kangur Matematyczny.
Test konkursowy w kategorii „Żaczek” zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 21 punktów; maksymalnie może więc uzyskać 105 punktów.
Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 24 punkty; maksymalnie może więc uzyskać 120 punktów.
Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów.
Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.
Obliczenia uczeń może wykonywać w brudnopisie lub na kartce. Nie wolno używać kalkulatorów i korektorów. Każdy uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi, nie udostępnia rozwiązań innym osobom. Elementem konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.
Dyrektor szkoły, której uczniowie maja zamiar wziąć udział w konkursie, wskazuje nauczyciela, który zostanie szkolnym opiekunem konkursu. Szkolny opiekun konkursu odpowiada za przebieg zawodów na terenie szkoły – prawidłowe wypełnienie kart odpowiedzi, zebrania od uczestników konkursu podpisanych oświadczeń o zgodzie na udział i przetwarzanie danych osobowych i dostarczenie kart odpowiedzi do Regionalnej Komisji Konkursu.

7.  TERMINARZ KONKURSU
Zgłoszenia szkół, które chcą brać udział w konkursie – do 30 stycznia 2018 r.
Eliminacje – dnia 15 marca 2018 r. Konkurs należy rozpocząć o godz. 9.00.
Ogłoszenie wyników – do końca maja 2018 r.

8. MIEJSCE PRZEPROWADZANIA ELIMINACJI KONKURSOWYCH
Uczniowie test piszą w swojej szkole. Jeśli zostanie zgłoszonych mniej niż 10 piszą w pobliskiej szkole.

9. NAGRODY
Szkoła biorąca udział w konkursie której uczniowie zdobędą dyplomy otrzyma listę imiennych rezultatów.
Konkurs Kangur Matematyczny jest konkursem samo finansującym się, stąd konieczność opłat konkursowych. Kwoty wpłacone przez uczestników komitet organizacyjny przeznacza na nagrody i koszty organizacyjne. Liczba nagród zależy więc od kwoty środków uzyskanych z wpłat konkursowych.
Najlepsi uczniowie, którzy uzyskają odpowiednią liczbę punktów w swoich kategoriach otrzymają dyplomy: laureata, bardzo dobry, wyróżnienie.
Komitet Regionalny ustala oddzielnie dla każdej klasy kryteria przydziału nagród.
Każdy uczestnik wszystkich kategorii otrzymuje upominek w momencie rozpoczęcia zawodów.\

10. SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZNIÓW DO KONKURSU
Zgłaszanie uczestników do konkursu Kangur Matematyczny w roku szkolnym 2017/2018 odbywa się drogą elektroniczną
poprzez założenie konta szkoły na stronie internetowej organizatora głównego (jeżeli szkoła miała założone konto, to proszę o aktualizację danych a nie zakładanie nowego konta).
www.kangur-mat.pl (instrukcja www.kangur-mat.pl/szkola_instrukacja.pl)

Środki finansowe na organizację konkursu i nagrody pochodzą z opłat wnoszonych przez uczestników.
Uczniowie startujący we wszystkich kategoriach, wnoszą opłatę 9 zł na konto:
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. M. Reja 67B, 16-400 Suwałki
Bank Zachodni WBK S.A.
03 1500 1719 1217 1002 1935 0000
z dopiskiem Kangur 2018

Każda szkoła powinna również przesłać drogą elektroniczną do 30 stycznia 2018 r. kartę zgłoszenia, którą drukujemy z konta szkoły wraz z kserokopią wpłaty konkursowej na adres: danuta.moroz@cen.suwalki.pl .
Przypominam, że na dowodzie wpłaty należy podać nazwę szkoły.
Uwaga: w przypadku braku karty zgłoszenia lub dowodu wpłaty, szkoła nie będzie mogła otrzymać zestawu zadań dla uczniów.

11. UWAGI KOŃCOWE
Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem, rozstrzyga Regionalny Komitet Organizacyjny Konkursu. Dodatkowych informacji o konkursie udziela: Danuta Moroz tel.: 87 5670328, 87 5657858, e-mail: danuta.moroz@cen.suwalki.pl
Informacje dotyczące Konkursu KANGUR 2018 są umieszczone na stronie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach www.cen.suwalki.pl
Dodatkowe informacje będą na kontach szkół w formie komunikatu.

Informacje dla szkolnego koordynatora

Nauczyciel – opiekun konkursu KANGUR MATEMATYCZNY bierze na siebie odpowiedzialność za przebieg konkursu w swojej szkole, a w szczególności za:

 1. Założenie lub uaktualnienie konta szkoły na stronie internetowej organizatora głównego kangur-mat.pl.
 2. Prawidłowe i terminowe zgłoszenie uczestników drogą elektroniczną oraz przesłanie wymaganych dokumentów pocztą elektroniczną lub zwykłą na adres organizatora regionalnego do dnia 30 stycznia bieżącego roku szkolnego.
 3. Systematyczne logowanie się na koncie szkoły i śledzenie zamieszczanych tam komunikatów, dotyczących między innymi: terminów odbioru testów, informacji o uczniach nagrodzonych, terminów odbioru nagród itp.
 4. Odebranie w poszczególnych powiatach, w wyznaczonych miejscach przesyłki dla szkoły zawierającej utajnione testy, karty odpowiedzi oraz nagrody uczestnictwa.
 5. Wydrukowanie plakatu Konkursu Kangur Matematyczny dostępnego na stronie www.kangur-mat.pl, w zakładce: Konta szkół – opcja: Pobierz plakat.
 6. Zgodny z regulaminem przebieg zawodów, w tym samodzielną pracę uczniów.
 7. Dostarczenie koperty z kartami odpowiedzi w dniu konkursu  do godz. 15.00 do szkoły, z której zostały pobrane, wraz z protokołem.
 8. Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu.
 9. Odbiór od regionalnego koordynatora konkursu nagród i przekazanie ich nagrodzonym uczniom.

Regionalny Koordynator Konkursu Kangur Matematyczny
Danuta Moroz
tel.: 87 567 03 28
fax: 87 565 78 58

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
ul. Mikołaja Reja 67B
16-400 Suwałki

Konto bankowe
Nazwa banku: Bank Zachodni WBK S.A.
Numer konta: 03 1500 1719 1217 1002 1935 0000

ZAPYTAJ KOORDYNATORA

KANGUROWA GALERIA ZDJĘĆ

2018

2017