Międzynarodowy Konkurs KANGUR Matematyczny 2021

KANGUR MATEMATYCZNY 2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXX edycji Międzynarodowego Konkursu KANGUR Matematyczny 2021.
Konkurs przeprowadzony zostanie we czwartek 22 kwietnia 2021 roku, o godzinie 9.00.

                                                             REGION SUWALSKI

Nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół z powiatów: AUGUSTÓW, GRAJEWO, KOLNO, ŁOMŻA, SEJNY, SUWAŁKI, WYSOKIE MAZOWIECKIE, ZAMBRÓW.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele matematyki, Szkolni Koordynatorzy Konkursu

Uprzejmie informujemy, że 22 kwietnia 2021 roku po raz trzydziesty w Polsce odbędzie się Międzynarodowy Konkurs “KANGUR MATEMATYCZNY”

Zgłaszanie uczestników do konkursu „Kangur Matematyczny”
odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przyjmujemy już zgłoszenia szkół od szkolnych organizatorów, którzy zgłaszają uczestników za pomocą swojego konta.
Jeśli konto szkoły nie zostało jeszcze utworzone (np. w poprzednich edycjach konkursu) lub zmieniła się osoba prowadząca konkurs i są problemy ze zmianą danych, to nowe konto należy założyć na stronie krajowego organizatora:

www.kangur-mat.pl

Rejestracji proszę  dokonać: www.kangur-mat.pl/ w zakładce Konta szkół po zapoznaniu się z regulaminem konkursu: http://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf

Logowanie szkół i  zgłaszanie liczby uczestników jest już aktywne, wpłaty są przyjmowane na konto:

Numer konta
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. M. Reja 67B, 16-400 Suwałki
Santander Bank Polska
03 1500 1719 1217 1002 1935 0000
z dopiskiem Kangur 2021  i nazwą szkoły.

Prawo uczestnictwa w Konkursie “Kangur Matematyczny” mają uczniowie, po dokonaniu wpłaty 10 zł od osoby.
Każdy uczestnik Konkursu otrzyma nagrodę uczestnictwa.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 lutego 2021 r., ponieważ 12 lutego zgłaszamy regiony
i wpłacamy pieniądze na konto organizatora głównego.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie krajowego organizatora: www.kangur-mat.pl

kontakt: tel/fax: (87)5670328, (87)5657858
e-mail: danuta.moroz@cen.suwalki.pl

Zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny:

Zgoda uczestnika konkursu (format PDF)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się
z regulaminem i akceptacją jego zapisów należy wypełnić, podpisać i dostarczyć szkolnemu koordynatorowi konkursu.

Zgłoszenie szkoły do konkursu (format PDF)
Po wydrukowaniu i podpisaniu należy zeskanować i skan wysłać pocztą elektroniczną do organizatora regionalnego.

Plakat do pobrania

 

Regionalny Koordynator
Międzynarodowego Konkursu
„Kangur Matematyczny”
Danuta Moroz

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KANGUR MATEMATYCZNY

Region Suwalski

I. ORGANIZATOR
Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny’” jest stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontieres” z siedzibą w Paryżu. Konkursu reguluje dokument Internal Regulations stowarzyszenia „Kangourou Sans Fronti`eres”. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach na zasadach określonych w tym dokumencie.
W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy
i Nauk Matematycznych, zwane dalej TUWiNM, z siedzibą w Toruniu, przeprowadzające Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W celu przeprowadzenia Konkursu dziekan Wydziału powołuje na okres dwóch lat Komitet Organizacyjny Konkursu, którego działalność nadzoruje Zarząd TUWiNM.
Organizator konkursu powołuje Regionalny Komitet Organizacyjny, który nadzoruje przebieg konkursu w danym regionie.
Organizatorem na Region Suwalski jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
Regionalnym koordynatorem konkursu jest: Danuta Moroz – nauczyciel konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

II. ADRESAT KONKURSU
Wszystkie typy szkół z powiatów: Augustów, Grajewo, Kolno, Łomża, Sejny, Suwałki, Wysokie Mazowieckie, Zambrów.
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych ponadpodstawowych.
Konkurs przeprowadzany jest w sześciu kategoriach:

 • „Żaczek” – klasy 2. szkół podstawowych;
 • „Maluch” – klasy 3. i 4. szkół podstawowych;
 • „Beniamin” – klasy 5. i 6. szkół podstawowych;
 • „Kadet” – klasy 7. i 8. szkół podstawowych;
 • „Junior” – klasy I liceów i techników, klasy I liceów 3-letnich i techników 4-letnich, klasy I, II i III szkół branżowych;
 • „Student” – klasy II i III liceów 3-letnich oraz II, III i IV techników 4-letnich.

 III. CELE KONKURSU
Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży szkolnej, wyłonienie talentów matematycznych, zachęcanie uczniów do wypróbowania swoich umiejętności
w rywalizacji międzynarodowej.

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
Konkurs ma charakter jednorazowego testu, który jest sprawdzany przy pomocy komputerów. Zadania oraz termin są ustalane przez stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres”.

V. ZALECANA LITERATURA
Zbiory zadań przygotowujących do konkursu np. z cyklu Matematyka z wesołym Kangurem, Miniatury matematyczne.

VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
Uczniowie rozwiązują jednorazowy test w swojej szkole. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Te same zadania w tym samym czasie rozwiązują na całym świecie uczniowie biorący udział w konkursie Kangur Matematyczny.

Test konkursowy w kategorii „Żaczek” zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 21 punktów; maksymalnie może więc uzyskać 105 punktów.

Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności
(8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący
w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 24 punkty; maksymalnie może więc uzyskać 120 punktów.

Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów.

Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

Obliczenia uczeń może wykonywać w brudnopisie lub na kartce. Nie wolno używać kalkulatorów i korektorów. Każdy uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie
i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi, nie udostępnia rozwiązań innym osobom. Elementem konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.

Dyrektor szkoły, której uczniowie maja zamiar wziąć udział w konkursie, wskazuje nauczyciela, który zostanie szkolnym opiekunem konkursu. Szkolny opiekun konkursu odpowiada za przebieg zawodów na terenie szkoły – prawidłowe wypełnienie kart odpowiedzi, zebrania od uczestników konkursu podpisanych oświadczeń o zgodzie na udział
i przetwarzanie danych osobowych i dostarczenie kart odpowiedzi do Regionalnej Komisji Konkursu.

VII. TERMINARZ KONKURSU
Zgłoszenia szkół, które chcą brać udział w konkursie – do 11 lutego 2021 r.
Eliminacje – dnia 18 marca 2021 r. Konkurs należy rozpocząć o godz. 9.00.
Ogłoszenie wyników – do końca maja 2021 r.

VIII. NAGRODY
Komitety Regionalne przyznają następujące rodzaje nagród:

 • nagrody dla laureatów Konkursu,
 • nagrody za bardzo dobry wynik w Konkursie,
 • nagrody za wyróżnienie.

Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie, po przeanalizowaniu wyników Konkursu, Komitet Organizacyjny Konkursu.

IX. MIEJSCE PRZEPROWADZANIA ELIMINACJI KONKURSOWYCH
Jeżeli przeprowadzenie Konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu za pośrednictwem Internetu, we współpracy ze Szkolnymi Koordynatorami Konkursu. W takiej sytuacji Komitet wyznacza datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego. Ponadto, z uwagi na brak kontroli, nie przyznaje się nagród. Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczestników wskazanych przez Szkolnych Koordynatorów Konkursu. Czas rozwiązywania testu za pośrednictwem Internetu zostaje wydłużony do 90 minut.

X.SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZNIÓW DO KONKURSU?
Zgłaszanie uczestników do konkursu Kangur Matematyczny w roku szkolnym 2020/2021 odbywa się drogą elektroniczną poprzez założenie konta szkoły na stronie internetowej organizatora głównego (jeżeli szkoła miała założone konto, to proszę o aktualizację danych
a nie zakładanie nowego konta
) www.kangur-mat.pl

Środki finansowe na organizację konkursu i nagrody pochodzą z opłat wnoszonych przez uczestników.
Uczniowie startujący we wszystkich kategoriach, wnoszą opłatę 10 zł na konto:
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. M. Reja 67B, 16-400 Suwałki
Santander Bank Polska
03 1500 1719 1217 1002 1935 0000
z dopiskiem Kangur 2021
Przypominam, że na dowodzie wpłaty należy podać nazwę szkoły.

Każda szkoła powinna również przesłać drogą elektroniczną do  11 lutego 2021 r. kartę zgłoszenia, którą drukujemy z konta szkoły wraz z kserokopią wpłaty konkursowej drogą elektroniczną na adres: danuta.moroz@cen.suwalki.pl.

XI. UWAGI KOŃCOWE
Regionalne Komitety Organizacyjne rozpatrują odwołania dotyczące wyników, o ile odwołania zostały złożone przed 7 czerwca roku, w którym przeprowadzono Konkurs. Karty odpowiedzi przechowywane są przez Komitet Organizacyjny Konkursu do dnia 24 czerwca roku, w którym przeprowadzono Konkurs i po tym terminie odwołania uczestników Konkursu nie będą rozpatrywane. W przypadku, gdy Konkurs przeprowadzony był
za pomocą Internetu, okres odwołań upływa po dwóch tygodniach od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

Komitet Organizacyjny Konkursu lub Regionalny Komitet Organizacyjny przed ogłoszeniem wyników Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji uczniów w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników. W uzasadnionych przypadkach lub na wniosek Komitetu Organizacyjnego Konkursu może zostać przeprowadzony dodatkowy test kontrolny. Odmowa udziału w teście kontrolnym jest równoznaczna z dyskwalifikacją. Regionalny Komitet Organizacyjny przedstawia dyrektorowi szkoły powody, dla których podjęta została decyzja o dyskwalifikacji lub o przeprowadzeniu testu kontrolnego.

Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela: Danuta Moroz
tel.: (87)5670328, (87)5657858 e-mail: danuta.moroz@cen.suwalki.pl
Informacje dotyczące Konkursu KANGUR 2021 są umieszczone na stronie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach cen.suwalki.pl .
Dodatkowe informacje będą na kontach szkół w formie komunikatu.

Regionalny Koordynator
Międzynarodowego Konkursu
„Kangur Matematyczny”
Danuta Moroz

Informacje dla szkolnego koordynatora konkursu

Nauczyciel – opiekun konkursu KANGUR MATEMATYCZNY  bierze na siebie odpowiedzialność za przebieg konkursu w swojej szkole, a w szczególności za:

 1. Założenie lub uaktualnienie konta szkoły na stronie internetowej organizatora głównego kangur-mat.pl.
 2. Prawidłowe i terminowe zgłoszenie uczestników drogą elektroniczną oraz przesłanie wymaganych dokumentów pocztą elektroniczną lub zwykłą na adres organizatora regionalnego do dnia 11 lutego bieżącego roku szkolnego.
 3. Systematyczne logowanie się na koncie szkoły i śledzenie zamieszczanych tam komunikatów, dotyczących między innymi: terminów odbioru testów, informacji
  o uczniach nagrodzonych, terminów odbioru nagród, itp.
 4. Odebranie w poszczególnych powiatach w wyznaczonych miejscach przesyłki dla szkoły zawierającej utajnione testy, karty odpowiedzi oraz nagrody uczestnictwa.
 5. Wydrukowanie plakatu Konkursu Kangur Matematyczny dostępnego na stronie www.kangur-mat.pl, w zakładce: Konta szkół – opcja: Pobierz plakat.
 6. Zgodny z regulaminem przebieg zawodów, w tym samodzielną pracę uczniów.
 7. Dostarczenie koperty z kartami odpowiedzi w dniu konkursu  do godz. 15.00 do szkoły, z której zostały  pobrane, wraz z protokołem.
 8. Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu.
 9. Odbiór od regionalnego koordynatora konkursu nagród i przekazanie ich nagrodzonym uczniom.

Instrukcja dla Koordynatora Szkolnego konkursu Kangur Matematyczny

 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach akredytowany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – SPiKU.5470.3.2020

Adres:
ul. Mikołaja Reja 67B
16-400 Suwałki

e-mail: cen@cen.suwalki.pl
tel: 87 567-03-28
fax: 87 565-78-58

Regionalny Koordynator Konkursu Kangur Matematyczny

Danuta Moroz

e-mail: danuta.moroz@cen.suwalki.pl
tel: 87 567-03-28
fax: 87 565-78-58

Konto bankowe

Nazwa banku: Santander Bank Polska
Numer konta: 03 1500 1719 1217 1002 1935 0000

ZAPYTAJ KOORDYNATORA

KANGUROWA GALERIA ZDJĘĆ

2019

2018