Międzynarodowy Konkurs KANGUR Matematyczny 2024

KANGUR MATEMATYCZNY 2024

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXIII edycji Międzynarodowego Konkursu
KANGUR Matematyczny 2024.
Konkurs przeprowadzony zostanie we czwartek 21 marca 2024 roku, o godzinie 9.00.

 

REGION SUWALSKI

Nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół z powiatów: AUGUSTÓW, GRAJEWO, KOLNO, ŁOMŻA, SEJNY, SUWAŁKI, WYSOKIE MAZOWIECKIE, ZAMBRÓW.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele matematyki, Szkolni Koordynatorzy Konkursu

Uprzejmie informujemy, że 21 marca 2024 roku po raz trzydziesty trzeci w Polsce odbędzie się Międzynarodowy Konkurs “KANGUR MATEMATYCZNY”

Zgłaszanie uczestników do konkursu „Kangur Matematyczny”
odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Szkoła zgłasza uczestników za pomocą swojego konta.
Jeśli konto szkoły nie zostało jeszcze utworzone (np. w poprzednich edycjach konkursu), to należy je założyć na stronie krajowego organizatora:

www.kangur-mat.pl

Przed dokonaniem rejestracji proszę zapoznać się z instrukcją: https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/instrukcja_konto_szkoly.pdf oraz regulaminem konkursu: https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf

Logowanie szkół i zgłaszanie liczby uczestników jest już aktywne, wpłaty będą przyjmowane od 1 stycznia 2024 roku na konto:

Numer konta
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki
Santander Bank Polska
03 1500 1719 1217 1002 1935 0000
z dopiskiem Kangur 2024 i nazwą szkoły.

Prawo uczestnictwa w Konkursie “Kangur Matematyczny” mają uczniowie, po dokonaniu wpłaty 16 zł od osoby.
Każdy uczestnik Konkursu otrzyma nagrodę uczestnictwa – tangram chiński.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 lutego 2024 r.
Więcej informacji na temat konkursu na stronie krajowego organizatora: www.kangur-mat.pl

kontakt:
tel.: 87 5670328
e-mail: danuta.moroz@cen.suwalki.pl

Zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny:

Zgoda uczestnika konkursu (format PDF)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacją jego zapisów należy wypełnić, podpisać i dostarczyć szkolnemu koordynatorowi konkursu.

Zgłoszenie szkoły do konkursu (format PDF)
Po wydrukowaniu i podpisaniu należy zeskanować i skan wysłać pocztą elektroniczną do organizatora regionalnego.

Plakat do pobrania

Regionalny Koordynator
Międzynarodowego Konkursu
„Kangur Matematyczny”
mgr Danuta Moroz

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KANGUR MATEMATYCZNY
Region Suwalski
I. ORGANIZATOR

Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny’” jest stowarzyszenie organizacja ” Kangourou Sans Frontieres” z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku, jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach.

W Polsce głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, działające pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizator konkursu powołuje Regionalny Komitet Organizacyjny, który nadzoruje przebieg konkursu w danym regionie.

Organizatorem na Region Suwalski jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Regionalnym koordynatorem konkursu jest: Danuta Moroz – nauczyciel konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

II. ADRESAT KONKURSU

Wszystkie typy szkół z powiatów: Augustów, Grajewo, Kolno, Łomża, Sejny, Suwałki, Wysokie Mazowieckie, Zambrów.

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Konkurs przeprowadzany jest w sześciu kategoriach:

  • „Żaczek” – klasy 2. szkół podstawowych;
  • „Maluch” – klasy 3. i 4. szkół podstawowych;
  • „Beniamin” – klasy 5. i 6. szkół podstawowych;
  • „Kadet” – klasy 7. i 8. szkół podstawowych;
  • „Junior” – klasy I i II liceów i techników, szkoły branżowe I stopnia;
  • „Student” – klasy III i IV liceów, klasy III, IV i V techników oraz szkoły branżowe II stopnia.
III. CELE KONKURSU

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży szkolnej, wyłonienie talentów matematycznych, zachęcanie uczniów do wypróbowania swoich umiejętności w rywalizacji międzynarodowej.

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Konkurs ma charakter jednorazowego testu, który jest sprawdzany przy pomocy komputerów. Zadania oraz termin są ustalane przez stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres”.

V. ZALECANA LITERATURA

Zbiory zadań przygotowujących do konkursu np. z cyklu Matematyka z wesołym Kangurem, Miniatury matematyczne.

VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Uczniowie rozwiązują jednorazowy test w swojej szkole. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.
Te same zadania w tym samym czasie rozwiązują na całym świecie uczniowie biorący udział w konkursie Kangur Matematyczny.

Test konkursowy w kategorii „Żaczek” zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty,
7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 21 punktów; maksymalnie może więc uzyskać 105 punktów.

Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 24 punkty; maksymalnie może więc uzyskać 120 punktów.

Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów.

Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

Obliczenia uczeń może wykonywać w brudnopisie lub na kartce. Nie wolno używać kalkulatorów i korektorów. Każdy uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi, nie udostępnia rozwiązań innym osobom. Elementem konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.

Dyrektor szkoły, której uczniowie maja zamiar wziąć udział w konkursie, wskazuje nauczyciela, który zostanie szkolnym opiekunem konkursu. Szkolny opiekun konkursu odpowiada za przebieg zawodów na terenie szkoły – prawidłowe wypełnienie kart odpowiedzi, zebrania od uczestników konkursu podpisanych oświadczeń o zgodzie na udział i przetwarzanie danych osobowych i dostarczenie kart odpowiedzi do Regionalnej Komisji Konkursu.

VII. TERMINARZ KONKURSU

Zgłoszenia szkół, które chcą brać udział w konkursie – do 9 lutego 2024 r.

Eliminacje – dnia 21 marca 2024 r. Konkurs należy rozpocząć o godz. 9.00.

Ogłoszenie wyników – do końca maja 2024 r.

VIII. MIEJSCE PRZEPROWADZANIA ELIMINACJI KONKURSOWYCH

Uczniowie test piszą w swojej szkole. Jeśli zostanie zgłoszonych mniej niż 10 piszą w pobliskiej szkole.

IX. NAGRODY

Szkoła biorąca udział w konkursie której uczniowie zdobędą dyplomy otrzyma listę imiennych rezultatów.

Konkurs Kangur Matematyczny jest konkursem samo finansującym się, stąd konieczność opłat konkursowych. Kwoty wpłacone przez uczestników komitet organizacyjny przeznacza na nagrody i koszty organizacyjne. Liczba nagród zależy więc od kwoty środków uzyskanych z wpłat konkursowych.

Najlepsi uczniowie, którzy uzyskają odpowiednią liczbę punktów w swoich kategoriach otrzymają dyplomy: laureata, wynik bardzo dobry, wyróżnienie.

Komitet Regionalny ustala oddzielnie dla każdej klasy kryteria przydziału nagród.

Każdy uczestnik wszystkich kategorii otrzymuje nagrodę uczestnictwa w momencie rozpoczęcia zawodów.

X. SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZNIÓW DO KONKURSU

Zgłaszanie uczestników do konkursu Kangur Matematyczny w roku szkolnym 2023/2024 odbywa się drogą elektroniczną poprzez założenie konta szkoły na stronie internetowej organizatora głównego (jeżeli szkoła miała założone konto, to proszę o aktualizację danych a nie zakładanie nowego konta).
www.kangur-mat.pl (instrukcja: https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/instrukcja_konto_szkoly.pdf)

Środki finansowe na organizację konkursu i nagrody pochodzą z opłat wnoszonych przez uczestników.

Uczniowie startujący we wszystkich kategoriach, wnoszą opłatę 16 zł na konto:
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki
Santander Bank Polska
03 1500 1719 1217 1002 1935 0000
z dopiskiem Kangur 2024 i nazwą szkoły.

Każda szkoła powinna również przesłać drogą elektroniczną do 9 lutego 2024 r. kartę zgłoszenia, którą drukujemy z konta szkoły wraz z kserokopią wpłaty konkursowej na adres: danuta.moroz@cen.suwalki.pl .

Przypominam, że na dowodzie wpłaty należy podać nazwę szkoły.

Uwaga: w przypadku braku karty zgłoszenia lub dowodu wpłaty, szkoła nie będzie mogła otrzymać zestawu zadań dla uczniów.

XI. UWAGI KOŃCOWE

Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem, rozstrzyga Regionalny Komitet Organizacyjny Konkursu. Dodatkowych informacji o konkursie udziela: Danuta Moroz

tel.: 87 5670328, e-mail: danuta.moroz@cen.suwalki.pl

Informacje dotyczące Konkursu KANGUR 2024 są umieszczone na stronie internetowej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – cen.suwalki.pl

Dodatkowe informacje będą na kontach szkół w formie komunikatu.

Regionalny Koordynator
Międzynarodowego Konkursu
„Kangur Matematyczny”
mgr Danuta Moroz

Informacje dla szkolnego koordynatora konkursu

Nauczyciel – opiekun konkursu KANGUR MATEMATYCZNY bierze na siebie odpowiedzialność za przebieg konkursu w swojej szkole, a w szczególności za:

1. Założenie lub uaktualnienie konta szkoły na stronie internetowej organizatora głównego kangur-mat.pl

2. Prawidłowe i terminowe zgłoszenie uczestników drogą elektroniczną oraz przesłanie wymaganych dokumentów pocztą elektroniczną na adres organizatora regionalnego do dnia 9 lutego bieżącego roku szkolnego..

3. Systematyczne logowanie się na koncie szkoły i śledzenie zamieszczanych tam komunikatów, dotyczących między innymi: terminów odbioru testów, informacji o uczniach nagrodzonych, terminów odbioru nagród itp.

4. Odebranie w poszczególnych powiatach w wyznaczonych miejscach przesyłki dla szkoły, zawierającej utajnione testy, karty odpowiedzi oraz nagrody uczestnictwa.

5. Wydrukowanie plakatu Konkursu Kangur Matematyczny dostępnego na stronie kangur-mat.pl, w zakładce: Konta szkół – opcja: Pobierz plakat.

6. Zgodny z regulaminem przebieg zawodów, w tym samodzielną pracę uczniów.

7. Dostarczenie koperty z kartami odpowiedzi w dniu konkursu do godz. 15.00 do szkoły, z której zostały pobrane, wraz z protokołem.

8. Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu.

9. Odbiór od regionalnego koordynatora konkursu nagród i przekazanie ich nagrodzonym uczniom.

Instrukcja dla Koordynatora Szkolnego konkursu Kangur Matematyczny

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach akredytowany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – SPiKU.5470.3.2020

Adres:
ul. Mikołaja Reja 67B
16-400 Suwałki

e-mail: cen@cen.suwalki.pl
tel: 87 567 03 28

Regionalny Koordynator Konkursu Kangur Matematyczny
Danuta Moroz

e-mail: danuta.moroz@cen.suwalki.pl
tel: 87 567 03 28

Konto bankowe
Nazwa banku: Santander Bank Polska
Numer konta: 03 1500 1719 1217 1002 1935 0000

ZAPYTAJ KOORDYNATORA

KANGUROWA GALERIA ZDJĘĆ

2019

2018