Międzynarodowy Konkurs KANGUR Matematyczny 2020

KANGUR MATEMATYCZNY 2020
PRZEZ INTERNET

 

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

Z uwagi na możliwości serwerów obsługujących konkurs zostanie on przeprowadzony oddzielnie dla każdej z sześciu kategorii (terminarz poniżej).

Aby umożliwić przećwiczenie nowej formuły konkursu, przed konkursem właściwym przeprowadzony będzie konkurs próbny – z zadaniami z zeszłego roku.

Szkolnych koordynatorów konkursu prosimy o zalogowanie się na konto szkoły w celu zapoznania się z zawartymi tam informacjami na temat przebiegu konkursu.

Terminarz konkursu w zależności od kategorii

Kategoria

Konkurs próbny

Konkurs Kangur 2020

Student

22.05.2020 r. godz. 14:30

28.05.2020 r. (czwartek)   godz. 16:30

Junior

22.05.2020 r. godz. 16:30

29.05.2020 r. (piątek)       godz. 16:30

Kadet

25.05.2020 r. godz. 14:15

02.06.2020 r. (wtorek)      godz. 16:45

Beniamin

25.05.2020 r. godz. 17:15

03.06.2020 r. (środa)        godz. 17:15

Maluch

26.05.2020 r. godz. 14:30

04.06.2020 r. (czwartek)   godz. 17:00

Żaczek

26.05.2020 r. godz. 16:45

05.06.2020 r. (piątek)       godz. 16:45

Uczestnicy konkursu otrzymają loginy i hasła dostępu do Platformy dzwonek.pl od szkolnych koordynatorów konkursu.

Instrukcja dla uczestnika konkursu, znajduje się na stronie https://www.kangur-mat.pl/

 

Regionalny Koordynator
Międzynarodowego Konkursu
„Kangur Matematyczny”
mgr Danuta Moroz

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KANGUR MATEMATYCZNY

Region Suwalski

I. ORGANIZATOR
Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny’” jest stowarzyszenie organizacja ” Kangourou Sans Frontieres” z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku, jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach.
W Polsce głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, działające pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizator konkursu powołuje Regionalny Komitet Organizacyjny, który nadzoruje przebieg konkursu w danym regionie.
Organizatorem na Region Suwalski jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
Regionalnym koordynatorem konkursu jest: Danuta Moroz – nauczyciel konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

II. ADRESAT KONKURSU
Wszystkie typy szkół z powiatów: Augustów, Grajewo, Kolno, Łomża, Sejny, Suwałki, Wysokie Mazowieckie, Zambrów.
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs przeprowadzany jest w sześciu kategoriach:

 • „Żaczek” – klasy 2. szkół podstawowych;
 • „Maluch” – klasy 3. i 4. szkół podstawowych;
 • „Beniamin” – klasy 5. i 6. szkół podstawowych;
 • „Kadet” – klasy 7. i 8. szkół podstawowych;
 • „Junior” – klasy I liceów i techników, klasy I liceów 3-letnich i techników 4-letnich, klasy I, II i III szkół branżowych;
 • „Student” – klasy II i III liceów 3-letnich oraz II, III i IV techników4-letnich.

III. CELE KONKURSU
Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży szkolnej, wyłonienie talentów matematycznych, zachęcanie uczniów do wypróbowania swoich umiejętności w rywalizacji międzynarodowej.

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
Konkurs ma charakter jednorazowego testu, który jest sprawdzany przy pomocy komputerów. Zadania oraz termin są ustalane przez stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres”.

V. ZALECANA LITERATURA
Zbiory zadań przygotowujących do konkursu np. z cyklu Matematyka z wesołym Kangurem, Miniatury matematyczne.

VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
Uczniowie rozwiązują jednorazowy test w swojej szkole. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Te same zadania w tym samym czasie rozwiązują na całym świecie uczniowie biorący udział w konkursie Kangur Matematyczny.

Test konkursowy w kategorii „Żaczek” zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 21 punktów; maksymalnie może więc uzyskać 105 punktów.

Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 24 punkty; maksymalnie może więc uzyskać 120 punktów.

Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów.

Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

Obliczenia uczeń może wykonywać w brudnopisie lub na kartce. Nie wolno używać kalkulatorów i korektorów. Każdy uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi, nie udostępnia rozwiązań innym osobom. Elementem konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.
Dyrektor szkoły, której uczniowie maja zamiar wziąć udział w konkursie, wskazuje nauczyciela, który zostanie szkolnym opiekunem konkursu. Szkolny opiekun konkursu odpowiada za przebieg zawodów na terenie szkoły – prawidłowe wypełnienie kart odpowiedzi, zebrania od uczestników konkursu podpisanych oświadczeń o zgodzie na udział i przetwarzanie danych osobowych i dostarczenie kart odpowiedzi do Regionalnej Komisji Konkursu.

VII. TERMINARZ KONKURSU

Zgłoszenia szkół, które chcą brać udział w konkursie – do 30 stycznia 2020 r.
Eliminacje – dnia 19 marca 2020 r. Konkurs należy rozpocząć o godz. 9.00.
Ogłoszenie wyników – do końca maja 2020 r.

VIII. MIEJSCE PRZEPROWADZANIA ELIMINACJI KONKURSOWYCH
Uczniowie test piszą w swojej szkole. Jeśli zostanie zgłoszonych mniej niż 10 piszą w pobliskiej szkole.

IX. NAGRODY
Szkoła biorąca udział w konkursie której uczniowie zdobędą dyplomy otrzyma listę imiennych rezultatów.
Konkurs  Kangur Matematyczny jest konkursem samo finansującym się, stąd konieczność opłat konkursowych. Kwoty wpłacone przez uczestników komitet organizacyjny przeznacza na nagrody i koszty organizacyjne. Liczba nagród zależy więc od kwoty środków uzyskanych z wpłat konkursowych.
Najlepsi uczniowie, którzy uzyskają odpowiednią liczbę punktów w swoich kategoriach otrzymają dyplomy: laureata, bardzo dobry, wyróżnienie.
Komitet Regionalny ustala oddzielnie dla każdej klasy kryteria przydziału nagród.
Każdy uczestnik wszystkich kategorii otrzymuje upominek w momencie rozpoczęcia zawodów.

X. SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZNIÓW DO KONKURSU
Zgłaszanie uczestników do konkursu Kangur Matematyczny w roku szkolnym 2019/2020 odbywa się drogą elektroniczną
poprzez założenie konta szkoły na stronie internetowej organizatora głównego (jeżeli szkoła miała założone konto, to proszę o aktualizację danych a nie zakładanie nowego konta).
www.kangur-mat.pl   (instrukcja www.kangur-mat.pl/szkola_instrukacja.pl)
Środki finansowe na organizację konkursu i nagrody pochodzą z opłat wnoszonych przez uczestników.
Uczniowie startujący we wszystkich kategoriach, wnoszą opłatę 10 zł na konto:
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. M. Reja 67B, 16-400 Suwałki
Santander Bank Polska
03 1500 1719 1217 1002 1935 0000
z dopiskiem Kangur 2020
Każda szkoła powinna również przesłać drogą elektroniczną do  30 stycznia 2020 r. kartę zgłoszenia, którą drukujemy z konta szkoły wraz z kserokopią wpłaty konkursowej na adres: danuta.moroz@cen.suwalki.pl .
Przypominam, że na dowodzie wpłaty należy podać nazwę szkoły.
Uwaga: w przypadku braku karty zgłoszenia lub dowodu wpłaty, szkoła nie będzie mogła otrzymać zestawu zadań dla uczniów.

XI. UWAGI KOŃCOWE
Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem, rozstrzyga Regionalny Komitet Organizacyjny Konkursu. Dodatkowych informacji o konkursie udziela: Danuta Moroz tel.: (87)5670328, (87)5657858 e-mail: danuta.moroz@cen.suwalki.pl
Informacje dotyczące Konkursu KANGUR 2020 są umieszczone na stronie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach cen.suwalki.pl .
Dodatkowe informacje będą na kontach szkół w formie komunikatu.

Regionalny Koordynator
Międzynarodowego Konkursu
„Kangur Matematyczny”
mgr Danuta Moroz

Informacje dla szkolnego koordynatora konkursu

Nauczyciel – opiekun konkursu KANGUR MATEMATYCZNY  bierze na siebie odpowiedzialność za przebieg konkursu w swojej szkole, a w szczególności za:

 1. Założenie lub uaktualnienie konta szkoły na stronie internetowej organizatora głównego kangur-mat.pl.
 2. Prawidłowe i terminowe zgłoszenie uczestników drogą elektroniczną oraz przesłanie wymaganych dokumentów pocztą elektroniczną lub zwykłą na adres organizatora regionalnego do dnia 30 stycznia bieżącego roku szkolnego.
 3. Systematyczne logowanie się na koncie szkoły i śledzenie zamieszczanych tam komunikatów, dotyczących między innymi: terminów odbioru testów, informacji
  o uczniach nagrodzonych, terminów odbioru nagród, itp.
 4. Odebranie w poszczególnych powiatach w wyznaczonych miejscach przesyłki dla szkoły zawierającej utajnione testy, karty odpowiedzi oraz nagrody uczestnictwa.
 5. Wydrukowanie plakatu Konkursu Kangur Matematyczny dostępnego na stronie www.kangur-mat.pl, w zakładce: Konta szkół – opcja: Pobierz plakat.
 6. Zgodny z regulaminem przebieg zawodów, w tym samodzielną pracę uczniów.
 7. Dostarczenie koperty z kartami odpowiedzi w dniu konkursu  do godz. 15.00 do szkoły, z której zostały  pobrane, wraz z protokołem.
 8. Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu.
 9. Odbiór od regionalnego koordynatora konkursu nagród i przekazanie ich nagrodzonym uczniom.

Instrukcja dla Koordynatora Szkolnego konkursu Kangur Matematyczny

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Placówka akredytowana decyzją nr SPiKU-453/1/07

Adres:
ul. Mikołaja Reja 67B
16-400 Suwałki

e-mail: cen@cen.suwalki.pl
tel: 87 567-03-28
fax: 87 565-78-58

Regionalny Koordynator Konkursu Kangur Matematyczny

Danuta Moroz

e-mail: danuta.moroz@cen.suwalki.pl
tel: 87 567-03-28
fax: 87 565-78-58

Konto bankowe

Nazwa banku: Santander Bank Polska
Numer konta: 03 1500 1719 1217 1002 1935 0000

ZAPYTAJ KOORDYNATORA

KANGUROWA GALERIA ZDJĘĆ

2019

2018