Deklaracja dostępności strony internetowej cen.suwalki.pl  
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 

Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1440) Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej cen.suwalki.pl zgodnie z ustawą.

Data publikacji strony: 9.02.2018 r. Nowe treści publikowane są zgodnie z zapotrzebowaniem.

Data publikacji deklaracji dostępności: 1.02.2021 r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 15.02.2024 r.

1. Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach jest w znacznej części zgodna jest z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej, mając na uwadze przestrzeganie zasad funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości witryn internetowych Centrum.

2. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników wskazanych przez Dyrektora Centrum.

3. Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej dostępnych na nich funkcji.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

4. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej została wyznaczona osoba do kontaktu. Osobą kontaktową jest informatyk Centrum, adres email:  admin@cen.suwalki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 5670328. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą część strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

5. Skargi i odwołania.

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

6. Dostępność architektoniczna.

Do Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Centrum.

Budynek Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja 67B ma wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, brak windy/podjazdu dla osób na wózkach. Jest jedno wejście do budynku od parkingu.

Przy wejściu po prawej stronie znajduje się przycisk dzwonka, który pozwala na przywołanie nauczyciela-bibliotekarza.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Można skorzystać z tłumacza języka migowego. Chęć skorzystania z takiej usługi należy złożyć, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Centrum.

7. Zgodność strony z zaleceniami WCAG.

Strona cen.suwalki.pl częściowo spełnia kryteria WCAG.