Czytelnia i Wypożyczalnia:

tel. 87 562 78 58, 87 567 03 28

Gromadzenie i opracowanie zbiorów:

tel. 87 567 03 28 wew. 102

GODZINY OTWARCIA CZYTELNI I WYPOŻYCZALNI

 • PONIEDZIAŁEK    – 09:00 – 15:00
 • WTOREK           – 09:00 – 18:00
 • ŚRODA                  – 09:00 – 18:00
 • CZWARTEK       – 09:00 – 18:00
 • PIĄTEK                  – 09:00 – 18:00
 • SOBOTA            – 09:00 – 15:00

O BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ CEN W SUWAŁKACH

Biblioteka istnieje od 1950 r. Przez lata funkcjonowała jako samodzielna placówka.
 • 1951-1975 – Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Suwałkach
 • 1976-1999 – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka z 8 filiami
 • 1999-2001 – Biblioteka Pedagogiczna
Od 1 stycznia 2002 r. Biblioteka Pedagogiczna wchodzi w skład Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach posiada ponad 65 112 woluminów książek, prawie 4 tysiące oprawionych roczników czasopism i ponad 1961 jednostek zbiorów audiowizualnych.

Profil gromadzonych zbiorów służy kształceniu i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, potrzebom studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz realizacji programu nauczania i wychowania uczniów.

Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach gromadzi materiały biblioteczne w postaci dokumentów piśmienniczych oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących:

 • literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
 • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
 • literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,
 • publikacje z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 • materiały dotyczące problematyki regionalnej (szczególnie związane z oświatą).

Podstawowymi narzędziami informacji o zbiorach zgromadzonych w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Suwałkach są katalogi biblioteczne.

 • Katalog elektroniczny OPAC WWW w systemie PROLIB zawiera opisy książek, artykułów z czasopism, filmów i innych dokumentów zgromadzonych w Bibliotece. Pozwala na przeszukiwanie oraz zamawianie zbiorów wypożyczalni z własnego konta na stronie Biblioteki bp.cen.suwalki.pl/. Aby założyć konto biblioteczne należy zgłosić się do Biblioteki z dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie i numer PESEL.
 • Katalogi kartkowe książek i zbiorów audiowizualnych zostały zamknięte w roku 2010.
 • Alfabetyczny katalog kartkowy czasopism zawiera aktualny spis roczników znajdujących się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach.

REGULAMIN BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów własnych Biblioteki i ze zbiorów uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych oraz korzystania z usług świadczonych przez Bibliotekę.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Centrum, należy przez to rozumieć Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach;

2) Czytelni, Wypożyczalni i Bibliotece, należy przez to rozumieć Bibliotekę Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

§ 3. Zbiory Biblioteki udostępniane są:

1) prezencyjnie, tzn. na miejscu w Czytelni;

2) drogą wypożyczeń na zewnątrz w Wypożyczalni;

3) drogą wypożyczeń międzybibliotecznych za pośrednictwem Wypożyczalni do korzystania w Czytelni.

§ 4. 1. Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne, poza wyjątkami zawartymi w rozdziale V. Regulaminu.

2. Biblioteka świadczy również usługi informacyjno-bibliograficzne.

3. Biblioteka umożliwia korzystanie z Internetu w Czytelni i Wypożyczalni oraz z ksero i skanera w Czytelni.

4. Czytelnik ma prawo korzystać z informacji i porad udzielanych przez wszystkich pracowników Biblioteki.

5. Pierwszeństwo korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają nauczyciele i pracownicy pedagogiczni oraz studenci kierunków pedagogicznych.

§ 5. 1. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do jego postanowień.

2. Czytelnik niestosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu może zostać czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.

3. Decyzję o zastosowaniu sankcji podejmuje Kierownik Biblioteki w porozumieniu z Dyrektorem Centrum.

§ 6. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Centrum.

§ 7. Na terenie Centrum obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.

§ 8. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

§ 9. 1. Godziny pracy Biblioteki ustala Dyrektor Centrum.

2. Dyrektor Centrum ma prawo zamknąć na czas określony lub ograniczyć zakres pracy Biblioteki z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów, reinstalacji systemu PROLIB lub innych ważnych przyczyn.

3. Informacja w sprawie czasu pracy Biblioteki jest zamieszczana w siedzibie oraz na stronie internetowej Centrum.

 II. DANE OSOBOWE CZYTELNIKÓW

§ 10. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych na potrzeby świadczenia usług przez Bibliotekę Pedagogiczną w Suwałkach, jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, w imieniu którego działa dyrektor Centrum.

§ 11. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: inspektor@cen.suwalki.pl lub pisemnie na adres wskazany w ust. 1.

§ 12. Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece następuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, poz. 1).

§ 13. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych, na podstawie udzielonej zgody.

§ 14. 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi czytelnika, w celach statystycznych oraz w celu wykonywania zadań statutowych Biblioteki i innych prawnych obowiązków.

2. Przetwarzane dane osobowe osób korzystających z usług Biblioteki zawierają: imię i nazwisko, datę urodzenia, serię i numer dokumentu tożsamości, numer ewidencyjny PESEL, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres do korespondencji, zawód określany jako kategoria (status) czytelnika.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.

4. Dane osobowe mogą być udostępnione firmie windykacyjnej w celu egzekwowania zadłużeń czytelniczych.

5. Dane będą przechowywane przez okres dwóch lat od ostatniego skorzystania z usług Biblioteki lub przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego naszego celu.

6. Czytelnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i/lub opłaceniu kwoty za przetrzymanie materiałów), czytelnik może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).

8. Czytelnik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

III. PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI
WYPOŻYCZALNIA

§ 15. Zbiory Biblioteki podlegają przepisom o ochronie własności społecznej. Korzystający mają obowiązek szanowania udostępnionych im materiałów bibliotecznych. Są odpowiedzialni za wszystkie straty wynikłe z ich winy, a Regulamin Biblioteki jest dokumentem prawnym w dochodzeniu roszczeń w stosunku do czytelnika.

§ 16. Prawo korzystania ze zbiorów Wypożyczalni mają:

1) nauczyciele, w tym pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy oraz nauczyciele akademiccy zatrudnieni we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w województwie podlaskim;

2) nauczyciele zamieszkali poza obrębem województwa podlaskiego, a studiujący na uczelniach lub dokształcający się w placówkach oświatowych rozmieszczonych na terenie województwa podlaskiego;

3) inni pracownicy oświaty;

4) studenci;

5) inni czytelnicy, zwłaszcza:

a) kuratorzy sądowi,

b) pracownicy resortu kultury,

c) pracownicy administracji rządowej i samorządowej,

d) osoby, które uzyskały zgodę na korzystanie ze zbiorów bibliotecznych od Dyrektora Centrum.

§ 17. 1. Prawo do korzystania z wypożyczeń na zewnątrz materiałów bibliotecznych uzyskuje czytelnik poprzez zapisanie się w Wypożyczalni.

2. Podstawą zapisania czytelnika jest udostępnienie własnych danych osobowych i pisemne wyrażenie zgody na Deklaracji czytelnika (załącznik nr 1 do Regulaminu).

3. Przy zapisie zgłaszający jest zobowiązany do:

1) okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL, studenci dodatkowo do okazania aktualnej legitymacji studenckiej;

2) zapoznania się z Regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Deklaracji czytelnika;

3) Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych uwzględnionych w Deklaracji czytelnika (nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego).

§ 18. 1. Po upływie dwóch lat konto nieaktywnego czytelnika jest usuwane z bazy Biblioteki.

2. Na pisemny Wniosek czytelnika (załącznik nr 2 do Regulaminu) jego dane osobowe mogą być usunięte wcześniej niż określono w ust. 1.

KARTA BIBLIOTECZNA

§ 19. 1. Czytelnik otrzymuje bezpłatną imienną kartę biblioteczną uprawniającą do wypożyczeń materiałów bibliotecznych.

2. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować nieupoważnionej osobie. Właściciel karty bibliotecznej ponosi odpowiedzialność za każde jej użycie.

3. Kartę biblioteczną należy przedłożyć nauczycielowi bibliotekarzowi każdorazowo przy wypożyczaniu i zwrocie.

4. Zagubienie lub utratę karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi w Wypożyczalni.

5. Właściciel karty ponosi konsekwencje wynikające z ewentualnego używania tej karty przez inną osobę, w tym w szczególności wypożyczenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych.

WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW

§ 20. Czytelnik ma prawo do:

1) wypożyczenia jednorazowego 10 pozycji książkowych i 5 pozycji zbiorów audiowizualnych;

2) wypożyczania zbiorów po uregulowaniu zadłużenia na swoim koncie;

3) wypożyczenia jednego egzemplarza danego tytułu.

§ 21. Czytelnik jest zobowiązany do terminowego zwrotu wypożyczonych zbiorów.

§ 22. Czytelnik wypożyczający materiały biblioteczne w wypożyczalni elektronicznej potwierdza ich odbiór własnoręcznym podpisem.

§ 23. 1. Zbiory wypożycza się na okres 30 dni.

2. Możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu materiałów, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.

3. Prolongaty terminu zwrotu, dokonuje się w ostatnim tygodniu przed upływem terminu zwrotu, na kolejny okres nie, dłuższy niż 30 dni.

4. Możliwe jest trzykrotne prolongowanie wypożyczonej publikacji.

5. Prolongaty można dokonać:

1) osobiście – w Wypożyczalni;

2) za pośrednictwem internetowego konta czytelnika dostępnego w katalogu elektronicznym Biblioteki;

3) telefonicznie.

§ 24. 1. Czytelnik może zarezerwować zbiory, które są w danej chwili wypożyczone.

2. Rezerwacji można dokonać:

1) osobiście – w Wypożyczalni;

2) za pośrednictwem internetowego konta czytelnika dostępnego w katalogu elektronicznym Biblioteki;

3) Odbiór zamówionych pozycji musi nastąpić nie później, niż w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.

4) W razie nieodebrania zarezerwowanych materiałów bibliotecznych w powyższym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

§ 25. W uzasadnionych przypadkach, Biblioteka może żądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed upływem terminu.

§ 26. 1. Wypożyczenia oraz zwroty zbiorów czytelnik rejestruje u nauczyciela bibliotekarza w Wypożyczalni.

2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczanych zbiorów, a zniszczenia zgłaszać bibliotekarzowi.

§ 27. 1. Czytelnik odpowiada materialnie za zbiory z chwilą ich wypożyczenia.

2. Czytelnik jest zobowiązany chronić je przed zniszczeniem, zagubieniem i kradzieżą.

3. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych zbiorów w wyznaczonym terminie.

PRZETRZYMYWANIE, ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE ZBIORÓW

§ 28. Jeżeli czytelnik przetrzymuje materiały biblioteczne ponad ustalony termin, Wypożyczalnia ma prawo stosować upomnienia pisemne lub telefoniczne.

§ 29. 1. Za przetrzymywanie materiałów ponad ustalony regulaminem termin, czytelnik wnosi opłatę za każdą pozycję, według Cennika opłat pobieranych przez Bibliotekę – załącznik nr 4 do Regulaminu.

2. Opłaty za przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów podlegają umorzeniu tylko w wyjątkowych sytuacjach.

3. Decyzję o umorzeniu podejmuje Dyrektor Centrum.

§ 30. 1. W razie zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów bibliotecznych, czytelnik jest zobowiązany do odkupienia identycznego wydania publikacji lub zapłacenia odszkodowania.

2. Wnoszona opłata odpowiada wartości niezwróconej lub zagubionej pozycji, obliczonej według Zasad przeliczania wartości za zagubione lub zniszczone publikacje załącznik nr 3 do Regulaminu.

3. Czytelnik jest zobowiązany wnieść opłatę w terminie do tygodnia od dnia zgłoszenia zagubienia lub ujawnienia zniszczenia oraz podpisania Oświadczeniazałącznik nr 6 do Zarządzenia, będącego potwierdzeniem powzięcia informacji dotyczących skutków niewywiązania się z obowiązku terminowego wniesienia opłaty za zniszczone lub zagubione zbiory biblioteczne.

4. Za materiały biblioteczne wyjątkowo cenne, które zostały zagubione lub zniszczone obowiązuje wycena antykwaryczna.

§ 31. Dopuszcza się zamianę kary pieniężnej za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych na zakup książki wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

§ 32. Za niezwrócone i nieopłacone materiały biblioteczne Biblioteka ma prawo zawiesić użytkownika w prawach czytelnika lub wystąpić na drogę prawną.

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

§ 33. 1. Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest dostarczenie użytkownikom z bibliotek krajowych materiałów bibliotecznych, których nie posiada Biblioteka oraz inne suwalskie książnice.

2. Czytelnik, w celu skorzystania z wypożyczenia międzybibliotecznego, składa zamówienie drogą elektroniczną na adres: biblioteka@cen.suwalki.pl lub w Wypożyczalni.

3. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane są użytkownikom prezencyjnie w Czytelni.

4. Okres wypożyczenia wynosi 4 tygodnie (jeśli biblioteki wypożyczające nie ustaliły innego terminu) i może być przedłużony przez bibliotekę wypożyczającą, na wniosek złożony przed upływem terminu zwrotu.

5. Czytelnik, który uszkodzi lub zniszczy materiały biblioteczne uzyskane drogą wypożyczenia międzybibliotecznego, ponosi wszystkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

§ 34. Biblioteka wypożyczająca zastrzega sobie prawo decyzji co do rodzaju i liczby wypożyczeń ze swoich zbiorów.

§ 35. Biblioteka nie zamawia zbiorów specjalnych.

§ 36. 1. Biblioteka posiada dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica (CWPN Academica).

2. Zasady korzystania z systemu określa Regulamin użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica dostępny w Bibliotece i na stronie academica.edu.pl

WYPOŻYCZANIE CZYTNIKÓW E-BOOKÓW

§ 37. 1. Czytelnik zapisany do biblioteki może nieodpłatnie wypożyczyć czytnik e-booków.

2. Przy wypożyczaniu czytnika, czytelnik jest zobowiązany do okazania karty bibliotecznej lub dowodu osobistego oraz podpisania Oświadczeniazałącznik nr 5 do Regulaminu, potwierdzającego wypożyczenie czytnika.

3. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 38. 1. Czytnik jest wypożyczany na 30 dni z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne 30 dni pod warunkiem, że inny czytelnik nie zgłosił chęci wypożyczenia urządzenia.

2. Za przetrzymanie czytnika, ponad ustalony termin, jest pobierana opłata określona w Cenniku opłat pobieranych przez Bibliotekę – załącznik nr 4 do Regulaminu.

§ 39. 1. Z e-booków zapisanych w pamięci czytnika, czytelnik może korzystać w ramach licencji.

2. Czytelnik ma prawo wgrywać do czytnika dowolne e-booki, zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach posiadanych uprawnień.

3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych na czytnikach przez czytelników.

§ 40. W momencie oddania czytnika, czytelnik musi usunąć z pamięci wszystkie wgrane przez siebie pliki i oddać urządzenie z naładowaną baterią oraz akcesoria (kabel USB, instrukcja, pudełko) w stanie niepogorszonym.

§ 41. 1. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia czytnika, czytelnik zostanie obciążony kosztami naprawy.

2. Jeśli naprawa nie jest możliwa lub jej koszt przekracza wartość urządzenia, a także w przypadku zgubienia sprzętu lub jego utraty w wyniku kradzieży, czytelnik jest zobowiązany do odkupienia urządzenia o zbliżonych parametrach technicznych. Wybór konkretnego modelu następuje po konsultacji z nauczycielem bibliotekarzem.

§ 42. Czytelnikowi nie wolno udostępniać czytnika e-booków osobom trzecim.

§ 43. Czytelnik jest zobowiązany korzystać z urządzenia zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi.

§ 44. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

 CZYTELNIA

§ 45. Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy zainteresowani.

§ 46. Zasoby Czytelni są powszechnie dostępne i udostępniane prezencyjnie.

§ 47. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

§ 48. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:

1) zapoznania się z Regulaminem,

2) okazania dyżurnemu nauczycielowi bibliotekarzowi swego dokumentu potwierdzającego tożsamość bądź karty bibliotecznej,

3) poprawnego wpisu do Ewidencji odwiedzin, która jest zobowiązaniem czytelnika do przestrzegania Regulaminu,

4) zgłoszenia nauczycielowi bibliotekarzowi przyniesionych książek i materiałów własnych,

5) zwrotu wykorzystanych materiałów bibliotecznych nauczycielowi bibliotekarzowi w celu ich sprawdzenia,

6) zwrócenia uwagi na stan podawanych mu materiałów bibliotecznych i zgłoszenia ewentualnych uszkodzeń,

7) stosownego obchodzenia się ze zbiorami i zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami,

8) ponoszenia kosztów za szkody powstałe z ich winy, zwłaszcza zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie publikacji, według Zasad przeliczania wartości za zagubione lub zniszczone publikacje załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 49. 1. Czytelnik ma wolny dostęp do wyeksponowanych czasopism na regałach otwartych.

2. Inne książki i roczniki czasopism podaje nauczyciel bibliotekarz.

§ 50. 1. W Czytelni użytkownik możne również korzystać:

1) ze zbiorów Wypożyczalni,

2) z materiałów wypożyczonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych oraz publikacji w postaci cyfrowej na terminalu Academica,

3) z własnych materiałów drukowanych i z własnych materiałów elektronicznych, na własnym sprzęcie audiowizualnym, po zgłoszeniu bibliotekarzowi.

2. Kopiowanie kserograficzne fragmentów tekstów dopuszczalne jest tylko za każdorazową zgodą nauczyciela bibliotekarza w Czytelni.

3. Czytelnik kopiuje teksty samodzielnie w Czytelni, za odpłatnością określoną w Cenniku opłat pobieranych przez Bibliotekę – załącznik nr 4 do Regulaminu.

4. Nauczyciel bibliotekarz może odmówić zgody na kserowanie, zwłaszcza:

1) materiałów cennych,

2) egzemplarzy w złym stanie fizycznym i tych, których kopiowanie nie jest możliwe ze względów technicznych (np. duży format czasopism) lub może spowodować ich uszkodzenie.

§ 51. Zezwala się, za każdorazową zgodą nauczyciela bibliotekarza, na nieinwazyjne filmowanie, fotografowanie i skanowanie fragmentów zbiorów w zakresie dozwolonego użytku, przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawie pokrewnym, w tym na własnym sprzęcie użytkownika.

§ 52. W wyjątkowych sytuacjach czytelnik może wypożyczyć ze zbiorów Czytelni wybrane pozycje książkowe i roczniki czasopism. Wypożycza się je na pół godziny przed zamknięciem Czytelni, zaś zwrot następuje kolejnego dnia pracy Czytelni do godz. 9.30.

IV. KORZYSTANIE Z USŁUG INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNYCH

§ 53. Każdy czytelnik, bez konieczności zapisu do Biblioteki, ma prawo uzyskać od nauczyciela bibliotekarza informację o charakterze bibliotecznym, bibliograficznym i rzeczowym oraz pomoc przy poszukiwaniu literatury.

§ 54. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji bibliograficznych telefonicznie oraz przy użyciu poczty elektronicznej.

§ 55. Nauczyciele bibliotekarze sporządzają pisemne tematyczne zestawienia bibliograficzne na zamówienia użytkowników.

 V. USŁUGI BIBLIOTEKI

§ 56. Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne. Wyjątek stanowią opłaty pobierane za:

1) niezwrócenie w terminie książek i innych materiałów bibliotecznych oraz czytników e-booków,

2) uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych oraz czytników e-booków,

3) wydruki komputerowe, usługi kserograficzne.

§ 57. Traci moc Zarządzenie 10/2018 Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z dnia 3 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach.

§ 58. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE